Nieuwe inkoopmethode Windpark Nieuwe Hemweg levert besparing voor milieu op

| 18 juni 2021
Nieuwe inkoopmethode Windpark Nieuwe Hemweg levert besparing voor milieu op

Windpark Nieuwe Hemweg © Vattenfall

Bij de bouw van Windpark Nieuwe Hemweg in het havengebied van Amsterdam heeft Vattenfall voor het eerst gebruik gemaakt van de milieukostenindicator (MKI)-methode. De bouw van het windpark heeft hierdoor veel minder gevolgen voor het milieu gehad dan vooraf was verwacht volgens het energiebedrijf. 

De methode werd ingezet bij de bouw van de zogeheten Balance of Plant. Dat zijn alle onderdelen van een windpark, behalve de windturbines zelf. Aan elk onderdeel van de bouw werd een score toegekend voor de schade die gedurende de gehele levenscyclus van een project wordt veroorzaakt zoals CO2-uitstoot, toxiciteit, verzuring of vermesting, vanaf de grondstoffenwinning tot en met de afdanking.

Door de scores van alle onderdelen op te tellen ontstaat een eindbedrag van de verwachte maatschappelijke kosten om schadelijke milieueffecten ongedaan te maken. De MKI-scores werden gehaald uit de Nederlandse Milieu Database, waarin voor veel bouwmaterialen de milieu-impact is opgenomen.

Milieu impact met een kwart beperkt

Annemarie Kerkhof, senior sustainability specialist at Business Area Wind: “Door te werken met deze geharmoniseerde aanpak kunnen we alle leveranciers op dezelfde manier uitvragen, niet alleen op prijs, maar ook op duurzaamheid. Dat helpt ons om de impact van de oplossingen die ze aanbieden op een eerlijke manier te vergelijken.”

Tijdens de inkoop werd leveranciers gevraagd om te komen met suggesties om duurzamer te bouwen. Elke gecontracteerde aannemer leverde naast de MKI-waarde voor hun product ook een lijst aan met vijf maatregelen die de meeste reductie gingen opleveren. Sommige maatregelen richtten zich op het verminderen van de benodigde hoeveelheid materiaal, andere suggesties gingen over beperking van milieu-impact (uitgedrukt in MKI-waarde) van het gebruikte materiaal. “Denk daarbij bijvoorbeeld aan een ander type beton dat duurzamer is dan het beton dat wij hadden voorgeschreven, of aan hergebruik van zand en fundatiemateriaal.”

Onderzoek op haalbaarheid in andere landen

Arthur Besse, hoofd procurement wind onshore: “De positieve resultaten die behaald zijn bij de Nieuwe Hemweg laten zien dat de Nederlandse markt klaar is voor duurzame inkoop. Deze methode geeft ons een mooie kans om kosten en duurzaamheid goed met elkaar te combineren en we zullen het vaker gaan inzetten, zowel in Nederland als daarbuiten.”

Op dit moment is Nederland het enige land waar Vattenfall met de MKI-methode werkt. Dat komt omdat de onderliggende rekenregels zijn opgesteld voor de Nederlandse markt. In andere landen waar Vattenfall actief is zijn nog geen vergelijkbare breedgedragen methoden en tools beschikbaar. Het bedrijf wil onderzoeken op welke manier zij ook in die andere landen duurzaamheid zwaarder kan laten meewegen bij de inkoop van haar projecten.

Windpark Nieuwe Hemweg

Windpark Nieuwe Hemweg is gelegen in Westpoort, het havengebied van Amsterdam, direct naast het opstelterrein voor treinen. Op de locatie stonden acht oude windturbines. Vattenfall heeft met NS een opstalovereenkomst gesloten voor het plaatsen van 6 windturbines. NS blijft daardoor eigenaar van het terrein waarop de turbines staan. De 6 turbines zijn geleverd door Deense windturbinefabrikant Vestas. Deze turbines, van het type V100, hebben een tiphoogte van 150 meter. Het windpark heeft een opgesteld vermogen van 13,2 MW.

De installatiewerkzaamheden startten in november 2020. In december 2020 stonden de 6 windturbines overeind. Naar verwachting wordt het windpark in het tweede kwartaal van 2021 officieel geopend. Bron: Vattenfall

Tags: , , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.