Geen windstilte bij debat 1e Kamer over Wet Windenergie op Zee

| 19 juni 2015

De Eerste Kamer debatteerde dinsdag met minister Kamp (Economische Zaken) over het wetsvoorstel Wet Windenergie op zee (34 058). Het wetsvoorstel wil de opwekking van windenergie op zee bevorderen, ook ter uitvoering van het Energieakkoord voor Duurzame Groei. Het beoogt een integraal wettelijk stelsel te bieden voor de aanwijzing van geschikte locaties voor windparken op zee en de uitgifte van vergunningen voor de bouw en exploitatie van deze windparken.

Enkele woordvoerders in de Eerste Kamer hekelden de onomkeerbaarheid van de voornemens met windenergie op zee in het licht van toekomstige technologische (andere) ontwikkelingen op het terrein van duurzame energie, anderen zagen het wetsvoorstel daarentegen als een kader dat nog niet beslist over locaties en wel degelijk ook ruimte laat voor toekomstige ontwikkelingen. De Eerste Kamer stemt op 23 juni over het wetsvoorstel en over drie moties.

Senator Flierman (CDA) diende een motie in over een kosten-batenanalyse in de eerste helft van 2016, alvorens besloten kan worden over de uitgifte van kavels voor windmolens in zee. Senator Dercksen (PVV) diende twee moties in: één over onderzoek naar de effectiviteit van windmolens na ingebruikname van windmolenparken op zee en één over het leggen van risico’s bij de producenten van windenergie in plaats van bij het staatsbedrijf Tennet. Minister Kamp ontraadde alle moties.

Snelle aanname wet nodig, Nederland loopt achter

Senator Vos (Groen Links) bepleitte in het licht van het Energieakkoord een snelle aanname van deze wet, ook al omdat Nederland internationaal slecht scoort in de opwekking van duurzame energie. “We moeten het Energieakkoord onverkort uitvoeren, want Nederland zit nu op die schamele 4,5% duurzame energie.” Senator Vos had geen behoefte aan een heroverweging op dit moment, zoals door het CDA bepleit. Volgens haar betekent instemmen met het systeem van de nieuwe wet bovendien niet automatisch instemmen met de voorgestelde locaties of het tegenhouden van nieuwe ontwikkelingen.

“Ik zou zeggen: laten we van start gaan.” Alternatieven voor windenergie op zee zullen volgens haar nog lang op zich laten wachten en zeer duur zijn. “Noodzakelijke besluiten en investeringen worden hiermee op de lange baan geschoven”, aldus senator Vos, die dit een onwenselijke ontwikkeling zou vinden en in tweede termijn aankondigde dat haar fractie het wetsvoorstel zal steunen.

Lees meer

Bron: Tweede Kamer

Tags: , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.