Gemeente Raalte neemt eigen regie bij grootschalige wind maar moet proces nog starten

| 19 mei 2023

Vorige week heeft de gemeenteraad van Raalte, provincie Overijssel, besloten over de vraag of zij wel of niet de regie wil nemen op het gebied van grootschalige opwek van windenergie in haar regio.

Raalte werkt samen in het RES verband van West-Overijssel. De gemeente Raalte heeft een bod neergelegd in de RES 1.0 van 100 GWh2 met een (indicatieve) verdeling van 7% wind en 93% zon (dak en land).

De regio West-Overijssel loopt echter nog achter in het behalen van de doelstelling zoals bepaald in de RES.1.0 met als gevolg dat de provincie druk uitvoert om voor 1 juli 2023 de ontwikkeling van grootschalige windenergie en de bijbehorende afspraken om zoek-/uitsluitingsgebieden vast te stellen en regionaal naar een verhouding van 60% wind en 40% zon toe te werken.

Zonder vastgestelde zoekgebieden noch gemeentelijk windbeleid moest de gemeente een keuze gaan maken over de rol die zij wil innemen bij grootschalige windenergie-initiatieven. In een raadsvoorstel werd gekozen om zo snel als mogelijk, via een gedegen proces, zoekgebieden en eventueel beleid vast te stellen. Het voorstel is tijdens een raadsvergadering op 11 mei met algemene stemmen aangenomen. Daarmee heeft de raad besloten zo veel als mogelijk regie te nemen op grootschalige opwek van duurzame windenergie op land en daardoor invloed te houden op toekomstige initiatieven.

Het proces om zoekgebieden vast te stellen en te onderzoeken of aanvullend windbeleid nodig is moet nu opgestart worden en zal niet vóór 1 juli 2023 afgerond zijn maar pas volgend jaar volgens het procesvoorstel wind zoekgebieden. Daarmee is de gemeente Raalte de eerste binnen de regio die dit niet in 2023 afrondt. Hierover zal nog worden gesproken in een rondetafel. Met name de D66 en ook de PvdA hebben moeite met de lengte van dit proces (1,5 jaar).

De gemeente neemt hierbij het risico dat initiatiefnemers van windprojecten groter dan 5 MW na 1 juli een verzoek kan indienen voor een inpassingsplan bij de provincie Overijssel. In dat geval moet de provincie dat verzoek in behandeling nemen volgens de geldende provinciale ruimtelijke kaders, het omgevingsbeleid en de kaders over participatie, zoals beschreven in het Provinciaal Programma Energiestrategie. Een gemeente zonder zoekgebieden heeft dan géén zeggenschap en regie bij verzoeken voor windprojecten in die gemeente. Wel is er met de provincie gesproken om samen op te trekken in de tussenliggende periode tot aan de aanwijzing van zoekgebieden.

Tags: , , , , ,

Category: Regionale Energie Strategie, Windenergie

Reacties zijn gesloten.