Gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch presenteren concept Voorkeursalternatief Duurzame Polder

| 19 januari 2024

De gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch hebben het concept Voorkeursalternatief voor het project Duurzame Polder gepresenteerd. Hieruit blijkt dat de voorkeur uitgaat naar een compact windpark rond de gemeentegrens ten noorden en ten zuiden van de Hertogswetering.

In 2018 is de Duurzame Polder al aangewezen als geschikte locatie voor windenergie. Samen met de omgeving is sindsdien gekeken naar kansen, waarden en beperkingen van het gebied tussen Rosmalen en Oss. Belanghebbenden en omwonenden hebben hun ideeën, wensen en zorgen voor het project op meerdere momenten en manieren meegegeven. Mede op basis daarvan hebben de gemeenteraden van ’s-Hertogenbosch en Oss in 2020 en 2021 besloten dat het gebied van de Duurzame Polder geschikt is voor de grootschalige opwek van windenergie.

In 2022 is gestart met het ontwerpend onderzoek in een participatief proces. Dit leidde tot een aantal denkrichtingen en varianten die zijn onderzocht op hun milieueffecten. De resultaten van de diverse onderzoeken, zoals de QuickScan Milieu en het PlanMER, hebben samen met de inbreng vanuit de omgeving tijdens het participatieproces en het ontwerpend onderzoek geleid tot het best passende plan voor windturbines in de polder.

Wethouder Mike van der Geld (gemeente ’s-Hertogenbosch): “Ik vind het belangrijk dat we verantwoordelijkheid nemen voor toekomstige generaties, en stappen zetten om onze energie duurzaam op te wekken met bijvoorbeeld windmolens. Dit vraagt vanzelfsprekend om een zorgvuldig proces met mensen en partijen uit de omgeving. We moeten en willen blijven horen wat zij ons meegeven, ook nu weer. Ook al liggen meningen soms uiteen. Als gemeente zijn we er juist voor om bij lastige en ingewikkelde dilemma’s een afweging te maken tussen tal van belangen. Voor de toekomst. Nu zetten we een volgende stap door te benoemen op welke plek windmolens kunnen komen in de Duurzame Polder. In ’s-Hertogenbosch gaat het om 14 tot 16 windmolens. Dit sluit aan de wens van de gemeenteraad.”

Wethouder Kees van Geffen (gemeente Oss): “We hebben een zorgvuldig proces doorlopen. We hebben uitgebreid gesproken met beide gemeenteraden, omwonenden, organisaties en belangenpartijen. Op basis daarvan kunnen we een concept van het Voorkeursalternatief presenteren, dat op de best mogelijke manier past binnen de opdracht die we van onze beide gemeenteraden kregen.”

Compact windpark rond de gemeentegrens ten noorden en ten zuiden van de Hertogswetering

Het concept Voorkeursalternatief duidt het gebied in de polder aan waarbinnen windturbines geplaatst kunnen worden. De voorkeur gaat naar een compact windpark rond de gemeentegrens ten noorden en ten zuiden van de Hertogswetering, die dwars door de polder stroomt. Voor de gemeente ’s-Hertogenbosch wordt hiermee voldaan aan de meegegeven kaders voor energie opwek en maximaal 16 turbines, op 1 kilometer afstand tot de stads- en dorpskernen en een lage geluidbelasting in de woonkernen. Voor Oss geldt dat de gevraagde opwek met maximaal 9 windturbines gehaald kan worden, op 2 kilometer afstand en een lage geluidsbelasting in de woonkernen.

Het best passende plan voor windturbines houdt zoveel mogelijk rekening met de natuurwaarden in het gebied. Er is gekozen om het noordwestelijk deel van het gebied met waardevolle natuur grotendeels vrij te houden. Zowel voor natuur als voor het laagvlieggebied van defensie is verder onderzoek nodig.

Vervolgstappen

Komende tijd kunnen omwonenden en belangenorganisaties een reactie op het concept Voorkeursalternatief achterlaten. Dat kan via een online consultatie, twee inloopmomenten of het verdiepend atelier voor belangenorganisaties. De gemeenteraden bespreken het concept Voorkeursalternatief inclusief de gebundelde inbreng uit het participatieproces in maart 2024. Met de uitkomsten van de raadsbijeenkomsten wordt het best passende plan voor windturbines verder aangescherpt.

Vervolgens wordt dit plan opgenomen in een programma, dat voor de zomer ter inzage wordt gelegd. Hierop kan iedereen een zienswijze indienen. In oktober 2024 nemen de gemeenteraden van Oss en ’s-Hertogenbosch een definitief besluit over het plan voor de inrichting van de polder met windturbines. Daarna is het aan initiatiefnemers om met een concreet plan te komen en een vergunningaanvraag in te dienen.

Online consultatie en inloopmomenten

De online consultatie loopt vanaf 19 januari tot en met 5 februari 2024. Daarnaast zijn er twee inloopmomenten. De eerste vindt plaats op 29 januari 2024 van 16 uur tot 19 uur op het gemeentehuis van Oss. Het tweede inloop moment is op 30 januari 2024 van 15:30 tot 19:30 op Perron 3 in Rosmalen.

Tags: , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.