Milieueffectrapport voor zoekgebieden wind- en zonne-energie gemeente Vught heeft meer verduidelijking nodig

| 19 juni 2024

Commissie m.e.r. heeft in opdracht van de gemeente Vught advies uitgebracht op het milieueffectrapport (MER) voor zoekgebieden wind- en zonne-energie. De Commissie geeft hierin aan dat er nog  verduidelijking nodig is op een aantal belangrijke onderdelen, zoals natuureffecten en netcongestie.

Gemeente Vught wil in 2030 jaarlijks 0,05 Terawattuur (TWh) en in 2050 0,15 TWh duurzaam op te wekken. Zij heeft hiervoor acht zoekgebieden voor grootschalige opwek van duurzame energie in beeld, drie voor windenergie en vijf voor zonne-energie, als onderdeel van het programma ‘Grootschalige Opwek Vught’. De zoekgebieden voor wind liggen aan de noord- en zuidoostkant van de gemeente. De zoekgebieden voor zon liggen ook aan de noordkant en in het zuiden van de gemeente, nabij Helvoirt.

Voor de gemeente een besluit neemt over de locaties waar zij grootschalige opwek van wind- of zonne-energie wil toestaan, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport (MER). De gemeente heeft de Commissie gevraagd haar advies uit te brengen over dit rapport.

Zoekgebied wind (links) en zon (rechts) Bron: MER

Tussentijds toetsingsadvies

De Commissie vindt dat de milieueffecten over het algemeen al goed in beeld zijn gebracht. Veel milieu-informatie, zoals hindereffecten op de leefomgeving, zijn al goed in beeld is gebracht. De Commissie geeft echter aan op een aantal punten nog wel belangrijke informatie te missen. Het aanvullen van die informatie is essentieel om het belang van het milieu volwaardig mee te kunnen wegen bij de keuze van een voorkeursalternatief en de besluitvorming over het definitieve programma Grootschalige Opwek Vught.

 

Verduidelijking nodig op enkele kernpunten

Er is nog wel verduidelijking nodig op een aantal belangrijke onderdelen. Zo is onduidelijk in hoeverre negatieve effecten op de natuur de uitvoerbaarheid van één of meerdere locaties onder druk kan zetten. De regio heeft daarnaast te maken met netcongestie, waardoor projecten mogelijk niet op tijd gerealiseerd kunnen worden om de energiedoelstelling van 2030 te halen.

Verder mist de Commissie visualisaties in het MER. Hierdoor is het nog niet goed mogelijk om de zichtbaarheid van toekomstige effecten van wind- en zonneparkprojecten op het landschap te beoordelen. De Commissie adviseert om alsnog visualisaties te maken. Daarnaast ontbreekt er een publieksvriendelijke samenvatting.

Keuze van een voorkeursalternatief

In het MER en in het conceptprogramma is nog geen voorkeursalternatief opgenomen. De gemeente neemt een bestuurlijk besluit over de locaties voor opwek van duurzame energie en de verhouding tussen wind- en zonne-energie. Daarbij worden de inzichten uit het MER meegenomen. De Commissie geeft aan dat het wel belangrijk is dat in een volgende stap, voorafgaand aan de besluitvorming over het definitieve programma, aan te geven binnen welke zoekgebieden de gemeente realisatie van wind- en of zonne-energie wil toestaan. Hiertoe kan de gemeente een voorkeursalternatief kiezen, of voorkeursgebieden aanwijzen.

Gemeente Vught neemt het advies van de Commissie over en verwerkt dit in de definitieve versie van het MER. Lees het volledige advies op de website van Commissie m.e.r.

Tags: , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.