Overheid stelt € 12 miljoen beschikbaar voor innovatieve verduurzamingsprojecten waterschappen

| 19 december 2023

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) verstrekt € 12 miljoen ondersteuning aan waterschappen om met innovatieve processen waterzuivering te verduurzamen en de productie van duurzame energie te versnellen.

Voorbeeld van windturbines om energie op te wekken bij een waterschap Bron foto: Waterschap Rijn en IJssel

Het gaat om 8 innovatieve projectplannen waarmee de Unie van Waterschappen samen met de waterschappen zelf bijdragen aan de Nederlandse klimaatdoelen op het gebied van industrie en energie.

Lachgasreductie

Eén van de projecten richt zich op het in beeld krijgen en uiteindelijk verminderen van lachgas dat vrijkomt bij het proces van waterzuivering. Dit wordt meegeteld bij de gehele uitstoot van de industrie in Nederland. Er wordt € 8,6 miljoen uitgetrokken voor het project om lachgas te reduceren. De ambitie is om de uitstoot van lachgas van 0,6 megaton terug te brengen naar 0,2 megaton in 2030.

“We stimuleren bedrijven en organisaties om te innoveren en tegelijkertijd sneller en extra te verduurzamen. Dat is niet alleen nodig voor de klimaatdoelen, maar ook voor het behoud van vitale industrie in Nederland. De 8 innovatieve projecten van de waterschappen krijgen daarom ondersteuning. Ze verminderen niet alleen de uitstoot van lachgas aanzienlijk, ze stimuleren ook duurzame energieproductie van waterstof, groen gas en zorgen voor het circulair kunnen inkopen van materialen en installaties.” – Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat)

Lachgas is een sterk broeikasgas en ruim 250 keer schadelijker dan CO2. Het komt vrij bij de biologische processen bij het zuiveren van rioolwater. Het project gaat de uitstoot van lachgas bij rioolwaterzuiveringsinstallaties meten. Daardoor begrijpen we beter wat er precies gebeurt en kunnen we er uiteindelijk voor zorgen dat er minder lachgas vrijkomt. Dit draagt bij aan de CO2-reductie van de industrie en is onderdeel van het verbreden van de gesprekken met grote uitstoters in de industrie.

Innovatieve projecten

Van de € 12 miljoen subsidie gaat € 3,4 miljoen naar andere innovatieve projecten. Zoals de productie van duurzame energie door warmte uit water (aquathermie), groen gas en zon- en windenergie. De waterschappen willen de productie van groen gas gaan versnellen en nemen het voortouw in het circulair inkopen van nieuwe installaties, dijken en wegen. Een bijzonder project is de productie van waterstof door elektrolyse. Het bijproduct, zuurstof, wordt gebruikt om waterzuivering beter te laten werken met pure zuurstof. Dat maakt de waterzuivering veel efficiënter en levert energiebesparing op.

Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie): “Ook bij waterschappen liggen veel kansen om de energietransitie te versnellen met de ontwikkeling van innovatieve technieken. Waterschappen kunnen zelf duurzame energie opwekken of stellen hun terrein beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan het opwekken van groen gas uit zuiveringsslib. Ik ben blij om te zien dat waterschappen die kansen volop benutten en dat we met deze subsidie projecten een boost geven.”

Klimaatbeleid

De waterschappen hebben stevige klimaatambities en zijn blij met deze waardering vanuit het Rijk. De nationale doelstelling is om in 2050 klimaatneutraal te zijn, maar de waterschappen hebben in de strategische visie ‘Op weg naar klimaatneutraliteit’ afgesproken dat zij dit al in 2035 willen bereiken. Om Nederland ook op termijn bewoonbaar, veilig en leefbaar te houden, moet de uitstoot van broeikasgassen snel worden teruggebracht. Nederland heeft hierbij als laaggelegen delta een buitengewoon groot belang.

“Als waterschappen gaan wij hierin voorop. Want in ons dagelijks werk stellen de weersextremen en zeespiegelstijging ons nu al voor enorme uitdagingen. Niet meer dan logisch dat wij zelf alle mogelijkheden inzetten om klimaatverandering te voorkomen. De subsidie van 8,6 miljoen euro voor lachgasreductie en 3,4 miljoen euro voor het stimuleren van innovatieve energieprojecten gaat ons daarbij helpen.” – Sander Mager, portefeuillehouder waterketen van de Unie van Waterschappen

Kosten terugverdienen

Om de ambities te realiseren zijn veel investeringen nodig, maar de verwachting is dat op onderdelen als duurzame energieproductie de kosten op termijn worden terugverdiend.

“De duurzame energie die waterschappen zelf produceren, zorgt niet alleen voor milieuwinst, maar ook voor financiële voordelen die uiteindelijk geheel terugvloeien naar bedrijven en huishoudens in ons gebied. Het helpt om onze eigen energienota betaalbaar te houden en de kwetsbaarheid van de energievoorziening voor onze eigen processen te minimaliseren. Dit is maatschappelijke winst en daar doen we het voor.” – Erik den Hertog, portefeuillehouder energie van de Unie van Waterschappen

Programma Klimaatneutraal

Om de ambities die in de strategische visie zijn vastgelegd te realiseren is door de Unie van Waterschappen een ‘Programma Klimaatneutraal’ ingesteld. Kennis en ervaring wordt in deelprogramma’s gebundeld op het terrein van onder andere groen gas, aquathermie, waterstof, lachgas en methaan. Daarnaast verkennen de waterschappen hoe hun rioolwaterzuiveringen zouden kunnen werken als ’smart energy hubs’, die helpen om het maatschappelijke probleem van de netcongestie lokaal op te lossen.

Deel van de oplossing

Erik den Hertog: “De energietransitie is ingrijpend, maar biedt ook kansen. Ook waterschappen krijgen steeds meer last van netcongestie, maar kunnen ook deel worden van de oplossing, bijvoorbeeld door hun terreinen, assets en energie ter beschikking te stellen. We moeten voorkomen dat het waterbeheer en de lokale economie op slot komen te staan. Het is zaak om koersvast te blijven en op stoom te blijven, want het klimaat wacht niet. Het ‘Programma Klimaatneutraal’ van de waterschappen gaat daarbij helpen.”

Bron: Rijksoverheid/Unie van Waterschappen

Tags: , , , , , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.