Provinciale Staten stelt inpassingsplan Windpark IJsselwind vast

| 19 november 2022

Visualisatie locatie Windpark IJsselwind © Pondera

Op 16 november is het Provinciaal Inpassingsplan voor Windpark IJsselwind vastgesteld door de Provinciale Staten van de provincie Gelderland. Met dit plan worden de voorwaarden geregeld waaronder het windpark kan worden gebouwd.

Het windpark is een initiatief van Waterschap Rijn en IJssel en IJsselwind, een samenwerkingsverband van de 4 lokale energiecoöperaties ZutphenEnergie, LochemEnergie, EnergieRijk Voorst en BrummenEnergie.

Het plan is voor drie windturbines met een maximaal vermogen van ca. 12,9 MW langs het Twentekanaal bij Zutphen en Eefde. Twee windturbines zijn gepland ten noorden van het kanaal op percelen met een agrarische bestemming, de derde turbine ligt op een voormalige stortplaats op bedrijventerrein De Mars langs het Twentekanaal. Twee windturbines zullen van IJsselwind zijn en één turbine is van Waterschap Rijn en IJssel.

Het ontwerp-inpassingsplan heeft deze zomer ter inzage gelegen. De zienswijzen die ingediend zijn hebben waar nodig geleid tot (voorstellen voor) aanscherping van het provinciaal inpassingsplan. Volgens de provincie ging het in alle gevallen om kleine ‘schoonheidsfoutjes’. Op 13 september heeft de Provincie het inpassingsplan voorgelegd bij de Provinciale Staten van de provincie Gelderland.

Geluidshinder

Tijdens de bespreking in Provinciale Staten werd via moties (formeel verzoek of oproep) extra aandacht geschonken aan geluidshinder. Dit is door direct omwonenden van het projectgebied aangekaart. In een motie die aangenomen werd, werd opgeroepen om aan te dringen bij de initiatiefnemers op zo min mogelijk geluidsoverlast en aan te sluiten bij de geluidsnorm 45 dB Lden en 39 dB Lnight. Deze norm is een aanbeveling van de Wereld Gezondheids Organisatie. In het inpassingplan is nu een maximale jaargemiddelde geluidsnorm van 47 DBLden en als nachtnorm 41 DBLnight vastgelegd. Dit is een maximale geluidsnorm. Ook komt er op basis van een motie een evaluatie met een geluidsbelevingsonderzoek onder bewoners in het projectgebied. Dit onderzoek moet 2 jaar nadat de windturbines draaien plaatsvinden. Op basis van de evaluatie kan dan worden gekeken of er aanpassingen nodig of mogelijk zijn.

Beroepsprocedure

Tegen het inpassingsplan is nog beroep mogelijk bij de Raad van State. Het inpassingsplan wordt op 24 november 2022 ter inzage gelegd. Gedurende een periode van zes weken kunnen belanghebbenden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep instellen tegen het inpassingsplan en overige besluiten. Daarnaast kan er een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Bij vaststelling van alle benodigde vergunningen zou het windpark eind 2024 gerealiseerd kunnen worden. Bron: Provincie Gelderland.

Tags: , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.