Bestemmingsplan windpark en zonneveld Koningspleij Noord ter inzage

| 20 maart 2017

Gemeente, Rijn en IJssel Energiecoöperatie en Pleij BV organiseren vier informatiemarkten. Om de duurzaamheidsambities van Arnhem te bereiken, wil de gemeente op korte termijn vier windmolens en een zonneveld van circa 8,5 ha laten realiseren op Koningspleij Noord. Het ontwerp-bestemmingsplan dat deze ontwikkeling mogelijk maakt, ligt vanaf 20 maart aanstaande gedurende zes weken ter inzage.

Eind maart/ begin april organiseren de gemeente en de initiatiefnemers voor het windpark, VOF Windpark Koningspleij  en Rijn en IJssel Energiecoöperatie, vier informatiemarkten om belangstellenden te informeren.

Tijdens de informatiemarkten zullen de gemeente Arnhem en Pleij BV toelichting geven op de plannen en bijhorende onderzoeken die zijn gedaan.
Het windpark aan de Koningspleij moet uitgroeien tot een burgerwindpark. Dat betekent dat de omgeving wordt betrokken bij de totstandkoming van het windpark en dat ook financieel geparticipeerd kan worden. De Rijn en IJssel Energiecoöperatie verzorgt deze participatie en tijdens de informatiemarkten kunnen geïnteresseerden informatie krijgen over hoe ze kunnen deelnemen.

  • Woensdag 29 maart van 17.00 tot 21.00 uur in MFC Presikhaven, Laan van Presikhaaf 7, 6826 HA Arnhem
  • Donderdag 30 maart van 18.00 tot 21.00 uur in de hal van Rozet, Kortestraat 16, 6811 EP Arnhem
  • Maandag 3 april van 19.30 tot 21.30 uur in zalencentrum Wieleman, Dorpstraat 11, 6931 BA Westervoort
  •  Dinsdag 4 april van 19.30 tot 21.30 uur in MFC de Malburcht, Graslaan 97, 6833 CE Arnhem

Achtergrond

De doelstelling van de gemeente is om in 2020 14% duurzame energie op te wekken binnen de eigen gemeentegrenzen. Zonder wind- en zonne-energie zal dit niet gehaald worden. In 2013 heeft de gemeenteraad dan ook besloten de haalbaarheid van windmolens in Arnhem te onderzoeken. Uit dat onderzoek kwam de locatie Koningspleij als beste uit de bus. De windmolens op de Koningspleij kunnen een bijdrage leveren van 3 á 4% op het totaal van de gemeentelijke doelstelling. Het zonneveld biedt ruimte aan circa 15.000 tot 20.000 zonnepanelen, bijna 50% van de ambitie van 40.000 panelen in 2020.

Bestemmingsplan

Om het windpark en het zonneveld te realiseren moet een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld.
De eerste stap in de procedure was het ter inzage leggen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapportage bestemmingsplan Kleefse Waard 2016. Deze notitie heeft in het najaar van 2016 ter inzage gelegen. De volgende stap was het opstellen van het MER (het feitelijke milieueffectrapport). In het MER wordt inzicht geboden in de te verwachten milieueffecten van het beoogde initiatief. Het MER wordt als bijlage bij het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Ook de onderzoeken die zijn opgesteld in het kader van de m.e.r. kunnen worden ingezien.  Deze zijn tevens te bekijken via de website www.windpark-koningspleij.nl .

De gemeenteraad heeft in december 2016 besloten om de coördinatieprocedure voor de windturbines toe te passen. Hiermee wordt mogelijk gemaakt dat de bestemmingsplanprocedure en de procedure voor de omgevingsvergunning gelijktijdig worden doorlopen. Tegelijkertijd met het ontwerp-bestemmingsplan en het MER ligt ook het ontwerp-besluit voor de omgevingsvergunning ter inzage.

Zienswijzen

Op 17 maart wordt het besluit van het college officieel bekendgemaakt in de Staatscourant en het elektronisch gemeenteblad. Vanaf  20 maart heeft u zes weken de tijd om de stukken te bekijken en eventueel een zienswijze in te dienen. De documenten liggen ter inzage in het stadhuis, loket bouwen, wonen, leefomgeving, Koningstraat 38 in Arnhem. U kunt ze eveneens digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Overige informatie over het project windpark Koningspleij vindt u op www.windpark-koningspleij.nl

Vervolg

Na de inzagetermijn wordt een zienswijze rapportage opgesteld waarin wordt aangeven hoe de zienswijzen worden verwerkt. Op basis van deze rapportage wordt bepaald of het ontwerpbestemmingsplan moet worden aangepast. Tevens wordt bekeken of op basis van de ingediende zienswijzen een aanpassing in het kader van de omgevingsvergunning moet plaatsvinden. Bovendien zal ook het advies van de Commissie m.e.r. worden betrokken bij deze afwegingen.
Daarna besluit het college van burgemeester en wethouders het bestemmingsplan ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad die het vaststelt. Zodra het bestemmingsplan door de gemeenteraad is vastgesteld, zal tevens de omgevingsvergunning worden verstrekt.

Tags: , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.