Europese Commissie stelt ambitieus doel: 300 GW offshore wind in 2050

| 20 november 2020

Gisteren presenteerde de Europese Commissie haar EU-strategie voor hernieuwbare offshore-energie aan. De strategie, waarvoor naar schatting een investering van bijna 800 miljard euro nodig is, moet ertoe bijdragen dat de EU tegen 2050 klimaatneutraal is. De ambitie voor de uitrol van wind op zee is hierin het grootst: de Commissie wil in 2050 tot 300 GW aan offshore windcapaciteit realiseren.

De Commissie ziet offshore hernieuwbare energie als een van de meest veelbelovende routes om de energieproductie in de komende jaren te kunnen verhogen op een manier die beantwoordt aan de doelstellingen van Europa om op een betaalbare manier klimaatneutraal te worden en aan de stijging in de elektriciteitsvraag te voorzien.

Groene energie, banen, duurzame groei en internationaal concurrentievermogen
Het potentieel van offshore hernieuwbare energie is in verschillende vormen aanwezig in de Europese oceanen en zeegebieden, inclusief eilanden en ultraperifere regio’s. Bovendien hebben EU-bedrijven op dit moment een wereldwijde leiderspositie in deze sector. Verdere ontwikkeling van offshore hernieuwbare energie zou positieve industriële, economische en sociale effecten hebben in heel Europa en zou tevens bijdrage leveren aan het herstel na COVID-19.

Europees Commissaris voor Energie, Kadri Simson: “Europa is wereldleider op het gebied van hernieuwbare offshore-energie en kan een drijvende kracht worden achter de wereldwijde ontwikkeling ervan. Wij moeten onze inspanningen vergroten door alle mogelijkheden van offshore-windenergie te benutten en andere technologieën voor energie uit golfslag, getijden en drijvende zonnepanelen naar voren te brengen. Deze strategie geeft een duidelijke richting aan en biedt een stabiel kader. Dat is cruciaal voor overheden, investeerders en ontwikkelaars in de sector. We moeten de opwekking in de EU stimuleren om onze klimaatstreefcijfers te halen, tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar elektriciteit en de economie te ondersteunen bij het herstel na de corona-pandemie.”

Focus op offshore windenergie
In de strategie ligt de focus op offshore windenergie (zowel drijvend als met fundering). Hier zijn de commerciële activiteiten het verst gevorderd, heeft Europa reeds de meeste technologische, wetenschappelijke en industriële ervaring opgedaan en bestaat er al een sterke capaciteit in de hele toeleveringsketen, van fabricage tot installatie.

In de Strategie wordt voorgesteld de Europese offshore windcapaciteit te verhogen van het huidige niveau van 12 GW tot ten minste 60 GW in 2030 en tot 300 GW in 2050. Voor offshore wind ligt hierbij volgens de Commissie de uitdaging om de optimale omstandigheden te creëren waarin enerzijds de huidige ontwikkeling van offshore wind in de Noordzee wordt behouden en versneld en anderzijds de beste praktijken en ervaringen worden uitgebreid naar andere zeegebieden, te beginnen bij de Oostzee, en wereldwijde expansie wordt ondersteund.

Daarnaast wil de Commissie die capaciteit tegen 2050 aanvullen met 40 GW oceaanenergie en andere nieuwe technologie. Voor andere technologieën is de uitdaging om voldoende fondsen te mobiliseren voor onderzoek en demonstratie, de kosten te drukken en  deze technologieën op tijd op de markt te brengen.

Samenwerking
Om de door deze strategie voorgestelde schaalvergroting te bereiken, is de samenwerking van alle partijen vereist betrokken: lidstaten, regio’s, EU-burgers, sociale partners, ngo’s en alle gebruikers van de zee, met name de offshore-industrie voor hernieuwbare energiebronnen en de visserij- en aquacultuursector. In dit kader zal de Commissie in 2021 een High Level European Offshore Renewable Conference organiseren om de uitwisseling van beste praktijken bevorderen en gemeenschappelijke uitdagingen bespreken.

Investering van 800 miljard euro
De Commissie schat dat er tussen nu en 2050 bijna 800 miljard euro moet worden geïnvesteerd om de voorgestelde doelstellingen te halen. Om die investeringen te helpen genereren en losmaken, zal de Commissie voor een duidelijk en ondersteunend rechtskader zorgen, helpen om alle desbetreffende fondsen in te zetten ter ondersteuning van de ontwikkeling van de sector en zorgen voor een sterkere toeleveringsketen.

De wereldmarkt voor hernieuwbare offshore-energie groeit snel, vooral in Azië en de Verenigde Staten, en biedt overal ter wereld mogelijkheden voor Europese bedrijven. Via de “Green Deal”-diplomatie, het handelsbeleid en de energiedialogen van de EU met partnerlanden zal de Commissie de wereldwijde invoering van deze technologieën steunen.

Marine milieu
Om de ecologische, sociale en economische gevolgen van hernieuwbare offshore-energie voor het mariene milieu en de daarvan afhankelijke economische activiteiten te analyseren en te monitoren, zal de Commissie regelmatig een groep deskundigen van overheidsinstanties, belanghebbenden en wetenschappers raadplegen. De Commissie heeft gisteren een nieuwe leidraad aangenomen voor de ontwikkeling van windenergie en de EU-natuurwetgeving.

Meer info is te vinden op de websitepagina van de EU strategie.

Tags: , , , , , , ,

Category: Drijvende windenergie, Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.