Prowind kan verder met volgende stappen Windpark De Lutte

| 20 november 2023

Prowind, initiatiefnemer van Windpark De Lutte, kan aan de slag met het uitvoeren van diverse onderzoeken, het opstellen van een milieueffectrapportage (MER) en het verder uitwerken van het plan voor het windpark, nadat Gedeputeerde Staten op 14 november 2023 ingestemd hebben met de Nota van Antwoord en de wijzigingen in het Participatieplan en de NRD.

Visualisatie Windpark de Lutte Bron: Prowind

Windpark De Lutte is een plan van Prowind voor vier windturbines met 7,2 MW vermogen en 250 meter tiphoogte langs de A1 in het buurtschap De Poppe in de gemeente Losser

Terinzagelegging

Gedeputeerde Staten van Overijssel besloten op 23 mei 2023 om het concept participatieplan en de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor Windpark de Lutte gedurende een periode van zes weken ter inzage te leggen. Daarnaast is de commissie m.e.r. om advies gevraagd over beide documenten. Tijdens deze periode, zijn er zienswijzen en reacties ingediend. Deze zijn beantwoord in een Nota van Antwoord en samen met het advies van de commissie m.e.r. heeft dit geleid tot wijzigingen in het participatieplan en de NRD.

Opstellen Milieueffectrapportage en voorbereiden aanvragen voor besluiten

Initiatiefnemer Prowind B.V. gaat nu aan de slag met het uitvoeren van diverse onderzoeken, het opstellen van een MER en het verder uitwerken van het plan voor het Windpark De Lutte .

Het MER is een rapport dat de milieueffecten van het project in beeld brengt. Hierdoor zijn de milieueffecten (en mogelijke maatregelen om negatieve effecten tegen te gaan of te beperken) in beeld voordat er een besluit wordt genomen over het project. Op basis van het MER en het plan voor het Windpark de Lutte wordt een concept projectbesluit en vergunningaanvragen door Prowind voorbereid. Naar verwachting worden deze documenten in het voorjaar van 2024 ingediend bij de provincie Overijssel.

Projectbesluit

Een projectbesluit is een vergunning voor de ruimtelijke ordening die de provincie kan verlenen aan een initiatiefnemer om een project uit te kunnen voeren. Naast een projectbesluit zijn er ook nog andere vergunningen nodig, zoals een omgevingsvergunning voor activiteiten op het gebied van bouwen, milieu, aanleggen van kabels en leidingen, natuur, water, ontgrondingen en dergelijke.

Participatieproces en lokaal eigendom

Parallel aan de uitvoering van de onderzoeken en het MER vindt een participatieproces plaats. In het participatieplan van Windpark de Lutte is beschreven waarover en hoe omwonenden en belanghebbenden mee kunnen denken over het project. Een belangrijkste stap in het participatieproces is het oprichten van een klankbordgroep. Vanuit de klankbordgroep wordt door de omgeving van het project input geleverd.

Tegelijkertijd wordt de komende tijd verder invulling gegeven aan lokaal eigendom. Dit houdt in dat de omgeving (gedeeltelijk) eigenaar kan worden van het project. Op deze manier kan de omgeving invloed uitoefenen op het project en meeprofiteren van de opbrengsten. Bron: Prowind

Tags: , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.