Raad van State vernietigt besluit voor windpark De Pals

| 20 oktober 2021
Raad van State vernietigt besluit voor Windpark De Pals

Locatie windturbines. Bron: Renewablefactory.nl

Vandaag heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de besluiten voor Windpark De Pals vernietigd dat vier windturbines bij Bladel mogelijk hadden moeten maken. Aanleiding zou onder andere een probleem met grensoverschrijdende stikstof tussen België en Nederland zijn.

Windpark de Pals is een initiatief van windpark de Pals B.V.. Het plan is voor vier windturbines van elk 5,5 MW met een tiphoogte van 240 meter en rotordiameter van ongeveer 160 m die in lijnopstelling langs de A67 tussen de Pals en de Belgische grens te Bladel geplaatst zouden worden. De geschatte opbrengst van dit windpark zou ongeveer 60 GWh per jaar bedragen.

Op 26 februari 2019 heeft de gemeente Bladel de omgevingsvergunning verleend. Het plaatsingsgebied van de windturbines ligt in de nabijheid van de Natura 2000-gebieden “Valleigebied van de Kleine Nete”, “De Ronde Put” en “De Zegge”, gelegen in Vlaanderen. Dit heeft tegenstand opgewekt bij verschillende partijen.

Hoger beroep

Recreatiepark De Achterste Hoef en de Brabantse Milieu Federatie (mede namens De Stichting Groen Kempenland, de Vereniging Natuurmonumenten en de Stichting Milieuwerkgroep Kempenland) (BMF e.a.) zijn tegen de vergunning in beroep gegaan. Op 23 januari 2020 heeft de rechtbank Oost-Brabant bepaald dat de omgevingsvergunning voor de vier windturbines, voor de tijd van 25 jaar, terecht is verleend, met een correctie op één onderdeel van de voorwaarden.

Voor dit project is ook een vergunning (als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid) van de Wet natuurbescherming verleend en een ontheffing (als bedoeld in de artikelen 3.3, eerste lid, artikel 3.8, eerste lid, en artikel 3.10, tweede lid) van de Wet natuurbescherming verleend. De Afdeling heeft hierover respectievelijk geoordeeld in de uitspraken van vandaag

In februari 2020 is BMF e.a. bij de Raad van State in hoger beroep gegaan tegen de verleende vergunning en ontheffing. Op 8 april 2021 vond de zitting over Windpark De Pals plaats bij de Raad van State.

Stikstofdepositie

BMF e.a. betoogden onder andere dat de natuur in het Natura 2000-gebied ernstig overbelast is en dat in Vlaanderen, net als in Nederland, de totale stikstofdepositie vanaf 2013 niet meer afneemt. Zij voeren aan dat het systeem van een kritische depositiegrenswaarde van 5%, zoals dat in Vlaanderen wordt gehanteerd, niet meer accuraat is en in strijd is met de Habitatrichtlijn. Volgens BMF e.a. had het college, gelet op de uitspraak van de Afdeling over het PAS van 29 mei 2019, moeten beoordelen of de extra stikstofdepositie aanvaardbaar is.

Herbegrenzingsbesluit Natuur Netwerk Brabant

Op verzoek van de gemeente Bladel heeft het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant bij besluit van 26 februari 2019 de Verordening Ruimte Noord-Brabant gewijzigd. Bij dat begrenzingsbesluit is de grens van het Natuur Netwerk Brabant (NNB) opnieuw vastgesteld om zo ruimte te maken voor de windturbines. Dit was nodig voor de Omgevingsvergunning. Het gaat om een gebied van 0,6 ha waar de windturbines fysiek zouden komen te staan. Daarnaast verliest een gebied met een omvang van 4,2 ha de aanduiding NNB, omdat dat gebied is gelegen onder de overdraaicirkel van de rotorbladen van de windturbines.

Dit laatste is echter niet meegenomen in de beoordeling door de college over de mate van de ingreep, aldus BMF. Het zou volgens het college om een individuele kleinschalige ingreep gaan. BMF e.a. acht de ingreep met in totaal 4,8 ha niet kleinschalig. Hiermee zou het herbegrenzingsbesluit in strijd zijn met artikel 5.5 van de Verordening Ruimte.

Gegrond beroep

De Afdeling Bestuursspraak heeft de beroepen van BMF e.a. gegrond verklaard. Het college moet een nieuw besluit op de aanvraag om een omgevingsvergunning nemen. Bron: RvS

Tags: , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.