Rijne Energie en partners geselecteerd voor ontwikkeling energielandschap Rijnenburg en Rijerscop

| 20 februari 2021

Bron: De Windvogel

Een consortium van Rijne Energie, Eneco en BHM Solar is door de Burgemeester en wethouders van Utrecht officieel geselecteerd als initiatiefnemer voor de ontwikkeling van een energielandschap in het noordelijke deel van de Utrechtse polders Rijnenburg en Reijerscop. Met het consortium wordt nu een fase van planuitwerking gestart. Het uiteindelijke besluit over de komst van de windturbines en zonnevelden moet nog genomen worden.

De gemeente Utrecht stelde in juli 2020 een uitnodigingskader op met de voorwaarden voor de ontwikkeling van een energielandschap met zonnevelden en windturbines in de polders Rijnenburg en Reijerscop. Het consortium van Rijne Energie, Eneco en BHM Solar diende het plan voor het energielandschap op 1 november 2020 in bij de gemeente Utrecht. Het plan werd samen met de overige ingediende plannen voorgelegd aan het college van B&W van Utrecht. Op 19 februari 2021 maakte het college bekend het consortium officieel als initiatiefnemer geselecteerd te hebben.

Energielandschap
Het voorstel voor het energielandschap bestaat uit 1 windturbine in Reijerscop, 2 windturbines op grondposities van de gemeente in Rijnenburg, 2 zonnevelden op grondgebied van de gemeente (totaal 6 hectare) en 20 hectare zonnepanelen op de Nedereindse Plas. Daarnaast wil het consortium een grondpositie van Rijkswaterstaat gebruiken voor 1 hectare zonneveld en een zogenaamd inkoopstation, waarmee de windturbines en zonnevelden worden aangesloten op het elektriciteitsnet van Stedin. Op termijn is de ambitie te groeien tot 8 windturbines en 230 ha zonnevelden.

Het energielandschap moet voor 50% eigendom worden van de lokale energiecoöperatie Rijne Energie. De energiecoöperatie wordt hierbij ondersteund door energiecoöperatie De Windvogel. Beiden zijn verantwoordelijk voor de maatschappelijke kant van het energielandschap en Eneco en BHM Solar voor de technische kant.

Volgens B&W past het initiatiefvoorstel binnen het uitnodigingskader en past ook binnen de aansluitcapaciteit die Stedin beschikbaar kan stellen. Het uitnodigingskader staat een tweede ontwikkelaar voor windenergie namelijk niet toe. Voor zonnevelden zijn meerdere initiatiefnemers niet uitgesloten. Op 19 februari is dan ook een tweede periode van drie maanden gestart voor het indienen van initiatiefvoorstellen. Deze 2e ronde eindigt op 19 mei 2021.

Fase van planuitwerking
Voor de windturbines in Rijnenburg en Reijerscop en de zonnevelden op land in Rijnenburg wordt een fase van planuitwerking gestart. Tijdens deze fase wordt het plan voor energieproductie en
landschappelijke maatregelen concreter en kunnen aan het plan ook nog windturbines en zonnevelden toegevoegd worden. Tijdens deze fase zal een samenwerkingsovereenkomst afgesloten worden tussen de gemeente en de geselecteerde initiatiefnemer en eventueel initiatiefnemers die geselecteerd worden op basis van de tweede ronde. In deze samenwerkingsovereenkomsten worden afspraken vastgelegd over de planologische besluitvorming. Uiterlijk in het derde kwartaal van 2021 wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang van het project, waaronder de resultaten van de tweede ronde voor indiening van initiatieven.

Het consortium zal ondertussen nogmaals met de grondeigenaren het gesprek aangaan om de mogelijkheden te onderzoeken om invulling te geven aan het energielandschap. Daarnaast worden informatie- en ontwerpsessies met inwoners van de polder georganiseerd waar o.a. wordt gesproken over participatie door de omgeving via bijvoorbeeld een omwonenden-regeling en omgevingsfonds. Om het plan verder uit te werken en het vergunningstraject te kunnen bekostigen, zal het consortium een tweede crowdfunding voor ongeveer 100.000 euro organiseren.

Als deze trajecten zijn afgerond, kan het consortium het plan verder detailleren en starten met de Milieu Effect Rapportage (MER) en het aanvragen van vergunningen. Als de MER is afgerond en de vergunningen zijn toegekend, vindt de detail-engineering en aanbesteding plaats. Dan kan ook de SDE subsidie worden aangevraagd en wordt een grotere crowdfunding gestart. Het consortium verwacht dat dan eind 2022 met de bouw begonnen kan worden.

 

Tags: , , , , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.