RVO kondigt tenders aan voor vooronderzoek geplande offshore windgebieden

| 20 juni 2022

Bron: Ministerie van EZK

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft onlangs een aantal vooraankondigingen voor aanbestedingen gedaan inzake gebiedsonderzoek voor de nieuw geplande offshore windpark gebieden.

Archeologische beoordeling

RVO is van plan op 24 juni een aanbesteding te openen voor archeologische beoordelingen van verschillende geplande offshore windgebieden in de Noordzee. Deze werkzaamheden bestaan uit een archeologische bureaustudie (fase I) en een archeologische beoordeling van geofysische gegevens (fase II) en geotechnische gegevens (fase III).

De begindatum van het contract is gepland voor Q3 2022, de einddatum voor Q4 2026. In Q4 2022 wordt een eerste conceptoplevering verwacht van de bureaustudie voor het windgebied Nederwiek, andere bureaustudies (voor een 6-tal gebieden) zullen later volgen. De archeologische beoordeling van geofysische en geotechnische gegevens (voor ca. 3 gebieden) zal volgen op de onderzoeken in opdracht van RVO.

Geotechnisch onderzoek IJmuiden Ver V & VI en 2 andere gebieden

RVO streeft ernaar om rond eind juni 2022 een Europese aanbesteding te publiceren voor de uitvoering van geotechnisch onderzoek op de offshore IJmuiden Ver windpark gebieden V & VI en twee andere onderzoeksgebieden. Deze Europese aanbesteding bestaat uit 2 delen. De offshore campagnes voor de onderzoeksgebieden zijn gepland in 2023.

Geologische bureaustudie

In de eerste helft van juli 2022 zal een tender worden gepubliceerd voor de uitvoering van een geologische bureaustudie voor meerdere offshore windparkgebieden. De start van de studie is gepland in oktober 2022. Het doel is een studie uit te voeren, waarbij gebruik wordt gemaakt van beschikbare en openbare geofysische en geotechnische gegevens en andere informatiebronnen, om zo een voorlopig inzicht te krijgen in de bodemgesteldheid en de bathymetrische omstandigheden. De studie zal bestaan uit literatuuranalyses, de herverwerking en interpretatie van bestaande seismische gegevens en de ontwikkeling van een voorlopig geologisch grondmodel dat als input zal dienen voor toekomstige geofysische en geotechnische campagnes.

Geofysisch onderzoek Nederwiek windparkgebieden Zuid & Noord

Daarnaast streeft RVO ernaar om eind juli een Europese aanbesteding te publiceren voor geofysisch onderzoek op de Nederwiek Windpark Sites Zuid & Noord en één mogelijk ander onderzoeksgebied. De exacte scope zal in de nabije toekomst worden bepaald. De offshore campagnes voor de onderzoeksgebieden staan gepland voor begin 2023. De resultaten van het geofysisch onderzoek zullen worden gepubliceerd voor gebruik in offshore windparkconcessieaanbestedingen.

Nieuwe windgebieden

In maart heeft de Nederlandse regering nieuwe offshore windgebieden aangewezen en twee andere bevestigd. Nederwiek, Lagelander, en Doordewind zijn de drie nieuwe windenergiegebieden, en IJmuiden Ver en Hollandse Kust West werden herbevestigd. Bron: Tenderned

Tags: , , , , , , , ,

Category: Offshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.