ACM komt tegemoet aan uitdagingen energietransitie in methodebesluiten 2022-2027 voor TenneT en regionale netbeheerders

| 21 september 2021

ACM publiceert methodebesluiten periode 2022-2027 voor TenneT en regionale netbeheerdersDe Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft op 20 september 2021 de methodebesluiten 2022-2027 voor TenneT en de regionale netbeheerders gepubliceerd. ACM geeft hierbij aan dat het bij het bepalen van de transporttarieven voor gas en elektriciteit de komende jaren extra rekening houdt met kosten die nodig zijn voor de energietransitie.

Om de snel toenemende duurzame elektriciteit als onderdeel van de klimaatdoelstellingen (49% minder CO2 uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990 en CO2-neutraliteit in 2050) te kunnen transporteren moet er de komende jaren veel geld worden geïnvesteerd in uitbreidingen en verzwaring van het elektriciteitsnet. De kosten voor netbeheerders gaan voor de baten uit.

De ACM geeft aan hier rekening mee te willen houden. Om netbeheerders van het elektriciteitsnet extra financiële ruimte te geven om noodzakelijke investeringen te doen mogen netbeheerders daarom een deel van de kosten die zij maken nu al verwerken in hun tarieven.

Dit regelt de ACM in de methodebesluiten voor TenneT en de regionale netbeheerders elektriciteit. In de methodebesluiten stelt de ACM per netbeheerder de methodiek vast waarmee de komende 5 jaar de toegestane inkomsten voor de netbeheerders worden bepaald. De hoogte van de toegestane inkomsten is bepalend voor de tarieven die de netbeheerders in rekening mogen brengen voor de aansluiting en het transport van elektriciteit en gas.

Daarnaast zorgt de ACM ervoor dat regionale netbeheerders van gas hun kosten eerder vergoed krijgen zodat in de toekomst grote stijgingen van het transporttarief worden voorkomen. Het is de bedoeling dat de vrijgekomen inkomsten ook daadwerkelijk gebruikt worden voor de financiering van investeringen ten behoeve van de energietransitie. ACM geeft aan hierop te gaan monitoren.

Reactie Netbeheer Nederland

Netbeheer Nederland geeft in een reactie aan dat de gepubliceerde methodebesluiten, ondanks een aantal duidelijke tegemoetkomingen van de ACM, nog onvoldoende voorzien in wat nodig is. De nu voorliggende methodebesluiten zouden niet bedoeld zijn om het financieringsvraagstuk voor de netbeheerders op de lange termijn op te lossen. Er is sprake van een zeer grote trendbreuk in de kostenontwikkeling door de toenemende investeringen ten behoeve van de energietransitie. Deze stijging van de kosten zou de ACM nog onvoldoende meenemen in de tarieven. Het te verwachten verschil tussen opbrengsten uit tarieven en de werkelijke kosten moeten de netbeheerders zelf overbruggen, aldus Netbeheer Nederland. De netbeheerders bestuderen volgens Netbeheer Nederland op dit moment de details.

Tags: , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.