BLIX studie naar kansen voor de Nederlandse drijvende offshore wind sector in Japan

| 21 juli 2022

Foto: Fukushima Forward

Duurzame energie adviesbureau BLIX heeft een studie naar de kansen voor de Nederlandse drijvende offshore windsector in Japan afgerond. BLIX verzorgde de studie voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en De Ambassade van Nederland in Japan.

Begin 2022 gaven deze twee partijen BLIX de opdracht een marktstudie uit te voeren om de samenwerking tussen Nederland en Japan op het gebied van offshore wind te versterken en de Nederlandse drijvende windsector te ondersteunen door kansen voor Nederlandse bedrijven en onderzoeksinstituten in de Japanse drijvende offshore windsector in kaart te brengen.

Duurzaamheidsdoelstellingen Japan

Japan heeft de ambitie om in 2050 CO2-neutraal te zijn. Japan kondigde in oktober 2021 aan dat het aandeel hernieuwbare energie in de elektriciteitsmix van het land zou tegen 2030 moeten stijgen tot 36-38 %, om deze CO2-neutrale doelstelling te bereiken. Volgens het plan wil Japan 14-16% uit zonne-energie; 11% uit waterkracht; 5% uit biomassa; 1% uit geothermie en 5% uit wind. Ter vergelijking: in 2019 werd minder dan 1 procent van de Japanse stroom opgewekt door wind.

Offshore wind doelstelling

Terwijl onshore windparken worden beperkt door een gebrek aan beschikbare ruimte en geluidsoverlast, vormen offshore locaties een aantrekkelijk lange termijn alternatief voor zowel binnenlandse als internationale spelers die al lang moeite hebben om grote offshore windprojecten te ontwikkelen.

Japan heeft een ambitieuze offshore winddoelstelling van 30-45 GW geïnstalleerd vermogen tegen 2040. In 2018 is de Offshore Wind Promotion Act in werking getreden. De wet introduceert een nieuw kader voor offshore windprojecten in de territoriale wateren van Japan. Hierdoor kunnen windparken daar tot 30 jaar gebruikt worden.

Aangezien Japan slechts over beperkte locaties in ondiep water beschikt waar aan de bodem gefixeerde offshore windturbines kunnen worden geïnstalleerd, en drijvende offshore windenergie commercieel interessant begint te worden, is er een grote vraag naar praktische oplossingen voor de drijvende offshore windvoorzieningsketen voor diep water verder van de kust.

Over de studie

De studie bestaat uit vijf delen:

  • Wereldwijde ontwikkelingen en trends in offshore windenergie
  • Drijvende offshore windindustrie in Japan
  • Beoordeling van de waardeketen
  • Zakelijke kansen in Japanse drijvende offshore wind voor de Nederlandse sector
    SWOT-analyse en toetredingsstrategie

Conclusies

De conclusie is dat op dit moment de meeste aangewezen offshore windparken in Japan zijn geselecteerd voor geankerde projecten, maar dat in de nabije toekomst drijvende offshore wind zal worden gerealiseerd. Vroegtijdige betrokkenheid van Nederlandse ontwerp- en toeleveringsbedrijven in Japan is waardevol, bijvoorbeeld via de huidige bodemgefundeerde offshore windprojecten, en met technische haalbaarheidsstudies voor drijvende windontwikkelingen in een vroeg stadium. Tenslotte ziet BLIX mogelijkheden voor kennisoverdracht en opleidingsinstituten om Japanse ingenieurs op te leiden in schaalbare (drijvende) offshore wind oplossingen.

De Ambassade van Nederland in Japan – Carolien van Tilburg: “Japan is ambitieus om zijn afhankelijkheid van geïmporteerde fossiele brandstoffen te verminderen. De commerciële ontwikkeling van offshore windenergie is recent gestart, de toeleveringsketen is in ontwikkeling en daarna komt de drijvende offshore wind. Deze studie detecteert deze kansen voor onze Nederlandse innovatieve toeleveringsketen en wij denken dat het dient als een goede voorbereiding om de komende Japanse offshore drijvende wind markt te benaderen. “

Projectmanager van BLIX Consultancy – Timo Staal: “Drijvende offshore-windenergie is wereldwijd in ontwikkeling en we zien grote belangstelling vanuit de Japanse industrie. Hoewel de realisatie van drijvende wind op commerciële schaal pas aan het einde van dit decennium wordt verwacht, zien we dat de Japanse industrie al in een stroomversnelling zit met onder andere internationale betrokkenheid bij drijvende wind, het uitvoeren van R&D projecten en het onderzoeken van commerciële en technische haalbaarheid van projecten. Er liggen veel kansen voor Nederlandse bedrijven in deze vroege ontwikkelingen, en betrokkenheid nu is instrumenteel voor toekomstig succes.“

Het volledige rapport is op te vragen op de website van RVO. Bron: BLIX

Tags: , , , , , ,

Category: Drijvende windenergie, Windenergie

Reacties zijn gesloten.