Commissie m.e.r. brengt advies uit op verkenning aanlanding windenergie op zee

| 21 september 2021
Mileugevolgen van kabelroutes windparken op zee naar land

Bron: Commissie m.e.r

De Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r) is gevraagd door de minister van Economische Zaken en Klimaat om advies uit te brengen over de verkenning voor de aansluiting van extra windenergie op zee op het net. Volgens de Commissie geeft de hieruit resulterende afwegingsnotitie (VAWOZ 2030) een goed beeld op hoofdlijnen van de nu bekende milieugevolgen van de verschillende onderzochte tracéalternatieven.

De minister van Economische Zaken en Klimaat wil extra windenergie op zee realiseren, vanwege de uitvoering van het Klimaatakkoord en het voldoen aan de aangescherpte Europese doelstelling om in 2030 55 procent CO2-uitstoot te reduceren ten opzichte van 1990. Voor de aansluiting van extra windenergie op zee op het net is een verkenning opgesteld. In deze verkenning is onderzocht wat de mogelijke netinfrastructuurroutes naar de kust zijn en wat kansrijke aanlandingslocaties zijn.

De verkenning heeft geleid tot een selectie van kansrijke routes en aansluitpunten en tot een lijst van milieurisico’s die bij het uitwerken van de concrete routes aandacht vragen. Voorbeelden zijn risico’s verbonden aan het doorkruisen van waterkeringen of van natuur- of zandwingebieden. Daarnaast is er naar andere thema’s gekeken zoals kosten, toekomstvastheid en systeemintegratie. De minister wil met deze informatie een besluit nemen over de netinfrastructuur-routes en aanlandingslocaties die voldoende kansrijk zijn en nader worden onderzocht in vervolgprocedures.

De minister heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage (hierna ‘de Commissie’) gevraagd om te adviseren over de inhoud en volledigheid van de afwegingsnotitie en aandachtspunten mee te geven voor het milieuonderzoek in de vervolgprocedures.

Het advies

In de verkenning zijn 41 mogelijke kabelroutes onderzocht en zijn de milieueffecten in beeld gebracht. Dit is volgende de Commissie goed gedaan. ’Goed dat in een vroeg stadium, in de breedte, is gekeken naar de milieugevolgen van deze routes en wat mogelijke knelpunten of milieurisico’s zijn, zegt de Commissie in haar advies.

Tracévarianten die nader worden onderzocht

In de vervolgprocedures zal gedetailleerder milieuonderzoek moeten plaatsvinden, bijvoorbeeld voor de gevolgen voor natuur, archeologie en landschap. Zo zijn de gevolgen voor Natura 2000-gebieden in dit stadium nog niet beschouwd, maar deze worden in de vervolgprocedures onderzocht. In de afwegingsnotitie is duidelijk per tracévariant aangegeven wat de aandachtspunten zijn bij de vervolgprocedures.

Zoals over de kabelroutes die lopen door de Bruine Bank. Dit gebied wordt in 2021 Natura 2000-gebied en valt onder de beschermingszone van de Vogelrichtlijn. De Commissie adviseert te kijken in toekomstig onderzoek naar periodes waarin vogels gebruik maken van dit gebied. Daarnaast adviseert de commissie om onderzoek te doen naar de opeenstapeling van effecten die ontstaan door bijvoorbeeld de aanleg en gebruik van windparken. 

Doorkruising Wadden

De verkenning geeft al aan dat de studie naar de doorkruising van de Wadden nog niet gereed is. Dat betekent dat de Commissie op dit moment niet kan adviseren over de milieuinformatie over de tracéalternatieven van ‘zoekgebied 5’ naar de aanlandingslocaties Eemshaven en Vierverlaten. Hetzelfde geldt voor de informatie over routes op land bij Velsen. Deze informatie is noodzakelijk om besluiten te nemen over welke alternatieven en varianten nader worden onderzocht in vervolgprocedures. Het ministerie van EZK heeft aangegeven dat de Commissie in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen over de studie naar de doorkruising van de Wadden.

Omzetten in waterstof versus levering stroom aan hoogspanningsnet

Gegeven de benoemde knelpunten in de transportcapaciteit van elektriciteit en het ruimtebeslag dat nodig is voor de realisatie van de tracés, beveelt de Commissie aan om de ontwikkelingen met betrekking tot waterstof te volgen in de context van de benodigde transportcapaciteit voor hernieuwbare energie en het emissiereductiedoel in 2030. De Commissie voegt daar aan toe om in dit onderzoek ook de milieugevolgen (bijvoorbeeld externe veiligheid) van
waterstofproductie op zee en het transport naar land mee te nemen.

De Commissie vraagt in haar advies aandacht voor een aantal factoren die verdere keuzes nog kunnen beïnvloeden, zoals de afspraken uit het komende Klimaatakkoord en de wensen van betrokken gemeenten en provincies. Lees hier het hele advies.

Tags: , , , ,

Category: Offshore windparken, Overheid, Windenergie

Reacties zijn gesloten.