Ontwerpbesluiten en ontwerp inpassingsplan Net op zee Nederwiek 2 liggen ter inzage

| 21 november 2023

Afgelopen vrijdag zijn de ontwerpbesluiten en het ontwerp inpassingsplan voor het project Net op zee Nederwiek 2 liggen ter inzage gelegd. Tot en met donderdag 28 december 2023 kunnen belanghebbenden reageren op deze documenten.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT willen een ondergrondse hoogspanningsverbinding realiseren van het windenergiegebied Nederwiek (voorheen: windenergiegebied 1) in de Noordzee naar de Maasvlakte. Windenergiegebied Nederwiek ligt circa 95 kilometer uit de kust ter hoogte van Petten (Noord-Holland) tot en met Vlieland. Naar verwachting worden in dit gebied drie windparken van 2 GW gebouwd. Per windpark is een ondergrondse hoogspanningsverbinding naar land nodig. Een van deze verbindingen is het Net op zee Nederwiek 2.

De ondergrondse hoogspanningsverbinding loopt vanaf het platform op zee en komt vervolgens aan land bij een nog te bouwen converterstation op de Maasvlakte. Een ondergrondse verbinding loopt vanaf hier naar het landelijk hoogspanningsnet via het nieuw te realiseren 380 kV-hoogspanningsstation Amaliahaven.

Ontwerpbesluiten en ontwerp inpassingsplan

Op de besluitvorming over dit project is de rijkscoördinatieregeling van toepassing. Dit betekent dat het kabeltracé binnen gemeentelijk ingedeeld gebied en de locatie van het converterstation op de Maasvlakte worden vastgelegd in een inpassingsplan (een bestemmingsplan op rijksniveau). De minister van Klimaat en Energie en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stellen dit inpassingsplan door middel van een besluit vast. Daarnaast zijn er vergunningen en ontheffingen voor het project nodig. Het inpassingsplan en andere besluiten die voor het project nodig zijn, worden voorbereid in één gecoördineerde procedure.

Naast het ontwerp inpassingsplan liggen de volgende ontwerpbesluiten ter inzage

  • Watervergunning voor het platform en kabeltracé op de Noordzee, en kruising van het tracé met de zeewering;
  • Melding Activiteitenbesluit met maatwerkvoorschriften. Voor de realisatie van het converterstation op de Maasvlakte is een aantal maatwerkvoorschriften opgesteld;
  • Omgevingsvergunning voor het bouwen van het converterstation op de Maasvlakte;
  • Ontheffing Wet natuurbescherming voor werkzaamheden in de omgeving van beschermde planten en dieren;
  • Vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming. Deze is nodig voor de aanleg van het tracé in en nabij de Natura 2000-gebieden de Bruine Bank, Voordelta en Voornes Duin.
    Naast de hierboven genoemde ontwerpbesluiten voor het inpassingsplan, vergunningen en ontheffingen, ligt ook het milieueffectrapport (MER) ter inzage.

Documenten bekijken en reageren

Tot en met donderdag 28 december 2023 kunnen de documenten met informatie over de ontwerpbesluiten worden bekeken op de website van RVO. Het ontwerp inpassingsplan wordt ook bekendgemaakt op www.ruimtelijkeplannen.nl. In deze periode kan telefonisch, digitaal of schriftelijk een zienswijze worden ingediend.

Vervolg

De ontvangen reacties worden betrokken bij het opstellen van het definitieve inpassingsplan en het nemen van de definitieve besluiten. Op het definitieve inpassingplan en de definitieve besluiten staat de mogelijkheid open te reageren.

Participatie

Het ministerie van EZK en TenneT hebben in een participatieplan beschreven hoe participatie wordt ingezet. Dit plan wordt bij elke fase van het project geëvalueerd in een verslag en opnieuw vastgesteld voor de komende periode. Het participatieplan voor Net op zee Nederwiek 2 is met de terinzagelegging van de Ontwerpbesluiten en het ontwerp inpassingplan opnieuw geactualiseerd. Deze nieuwe versie gaat over participatie in de periode van november 2023 tot april 2024. Bron: Netopzee.eu

Tags: , , ,

Category: Netaansluiting, Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.