Ontwerpkavelbesluiten en conceptregelingen IJmuiden Ver Alpha en Beta ter inzage

| 21 juli 2023

De ontwerpkavelbesluiten en conceptregelingen voor IJmuiden Ver Alpha en IJmuiden Ver Beta, samen 4 GW, zijn gepubliceerd.

IJmuiden Ver Alpha (voorheen I-II) en IJmuiden Ver Beta (voorheen III-IV), beiden ongeveer 2 GW, maken onderdeel uit van windenergiegebied IJmuiden Ver dat is aangewezen in het Nationaal Waterplan en de Rijkstructuurvisie Windenergie op Zee. Dit windgebied ligt op ongeveer 62 km uit de westkust van Nederland. De totale oppervlakte van de kavels binnen het windenergiegebied (inclusief de onderhouds- en veiligheidszones) is ongeveer 650 km². Het windenergiegebied gaat ongeveer 6 GW aan stroom leveren aan het Nederlandse elektriciteitsnet. Naast Alpha en Beta ook uit de kavel IJmuiden Ver Gamma (voorheen V-VI).

Tot en met 31 augustus ter inzage

De ontwerpkavelbesluiten voor IJmuiden Ver Alpha en Beta zijn vanaf vandaag tot en met donderdag 31 augustus 2023 digitaal in te zien. In deze periode kunnen zienswijzen ingediend worden. Op de pagina zijn ook de Milieu Effect Rapporten (MER) voor beide kavels in te zien.

Aanbesteding IJmuiden Ver kavels

Alle zienswijzen worden beoordeeld en betrokken bij de definitieve besluitvorming. Gisteren publiceerde de minister voor Klimaat en Energie ook de 2 conceptregelingen. Hierin staat informatie over de vergunningverlening voor de bouw en exploitatie van de windparken op kavels Alpha en Beta.

Voor beide locaties wordt de vergunning verleend door de procedure van een vergelijkende test met een financieel bod toe te passen. Bij de beslissing om een vergunning te verlenen worden verschillende criteria in aanmerking genomen, zoals; de naleving van de beginselen van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen en de de mate van inzicht in grondstoffenverbruik, milieu-impact en waardebehoud bij het ontwerp, de bouw, de exploitatie en de verwijdering van het windpark.

Er gelden ook verschillende criteria voor de twee locaties. Voor Alpha; de bijdrage van het windpark aan het ecosysteem van de Nederlandse Noordzee. Voor Beta; de bijdrage aan de inpassing van het windpark in het Nederlandse energiesysteem en de bijdrage aan het verminderen van de bruinvisverstoringsdagen tijdens de bouwfase van het windpark.

Het definitieve tenderreglement wordt naar verwachting uiterlijk in het 4e kwartaal van 2023 gepubliceerd. In 2025 is een inschrijvingsperiode gepland voor de ontwikkeling van Site Gamma. Bron: RVO  Update: 22-07

Tags: , , , , ,

Category: Offshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.