Overbruggingsregeling moet bestaande en gegunde windparken helpen tot vaststelling nieuwe algemene milieuregels

| 21 december 2021

Overbruggingsregeling moet bestaande en gegunde windparken helpen tot vaststelling nieuwe algemene milieuregelsOp 17 december jongstleden heeft Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Van Weyenberg de Tweede Kamer via een kamerbrief geïnformeerd over het ‘Actieprogramma Verankering milieubescherming na Nevele’. In de brief wordt een algemene maatregel van bestuur (AMvB) aangekondigd met een overbruggingsregeling met algemene milieuregels voor bestaande en gegunde windparken naar aanleiding van het Nevele-arrest.

De overbruggingsregeling moet gaan gelden totdat nieuwe algemene milieuregels voor windturbines, waaronder de plan-mer, zijn vastgesteld. Dit zal naar verwachting medio 2023 zijn.

Uitspraak Raad van State na Nevele-arrest

Op 30 juni 2021 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat de algemene milieuregels voor windturbineparken, opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer, niet toepasbaar zijn. De Raad van State volgde hiermee de uitspraak van het EU-Hof in de Vlaamse zaak Nevele. Als gevolg hiervan heeft de overheid een plan-mer voor nieuwe algemene milieuregels voor windturbines in gang gezet.

Alhoewel de uitspraak niet betekent dat vergunningen of bestemmingsplannen voor bestaande windturbineparken niet meer geldig zijn, zou deze wel leiden tot rechtsonzekerheid over de mate van milieuhinder die een windturbinepark mag veroorzaken, omdat de algemene milieuregels niet meer mogen worden toegepast, zo stelt de staatssecretaris. Dat leidt tot onduidelijkheid, zowel voor omwonenden en andere belanghebbenden als voor exploitanten. Daarnaast is voor bevoegde gezagen toezicht en handhaving ingewikkelder geworden, omdat er geen eenduidige algemene milieuregels meer gelden voor windturbineparken.

Overbruggingsregeling

Voor het kabinet is dit aanleiding geweest om met een versnelde procedure een algemene maatregel van bestuur (AMvB) voor te bereiden, te weten het besluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit en enkele besluiten op grond van de Omgevingswet in verband met jurisprudentie over windparken.

De ontwerp-AMvB voorziet in het uit de regelgeving verwijderen van de algemene milieuregels voor windturbineparken die de Afdeling bestuursrechtspraak buiten toepassing heeft verklaard en in een overbruggingsregeling met algemene milieuvoorschriften voor reeds bestaande en vergunde windturbineparken.

De overbruggingsregeling houdt in dat voor bestaande windturbineparken algemene milieuregels worden vastgesteld die inhoudelijk dezelfde milieubescherming bieden als de buiten toepassing verklaarde algemene regels. Voor deze overbruggingsregeling is geen plan-mer vereist omdat deze slechts van toepassing is op reeds verleende omgevingsvergunningen en vastgestelde bestemmingsplannen.

De overbruggingsregeling heeft tot doel duidelijkheid te bieden over de mate van (milieu)hinder die windturbineparken in de overgangsperiode tot aan de nieuwe milieuregels op basis van een plan-mer mogen veroorzaken: zowel voor de omwonenden van windturbineparken als voor de exploitanten en ook voor het bevoegde gezag.

De Afdeling advisering van de Raad van State is gevraagd om over het ontwerp van de AMvB te adviseren en in dit advies aandacht te besteden aan de vraag hoe de overbruggingsregeling voor de bestaande windturbineparken zich verhoudt tot het Europese recht en dan met name de mer-plicht op grond van de EU-richtlijn strategische milieubeoordeling. De staatssecretaris verwacht in het eerste kwartaal van 2022 resultaten te ontvangen en dan te berichten over de mogelijke vervolgacties.

Plan-mer

Wat betreft het proces van de plan-mer voor het vaststellen van nieuwe algemene milieuregels voor windturbines start op 23 december de participatie en wordt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) gepubliceerd. De NRD is de eerste stap in het maken van een milieueffectrapport. Volgens planning is het milieueffectrapport medio 2022 gereed op basis waarvan een zorgvuldige afweging kan worden gemaakt over het beschermingsniveau voor de relevante milieu-aspecten. Vervolgens kunnen nieuwe algemene milieuregels voor windturbineparken worden opgesteld met toepassing van de reguliere AMvB-procedure, waarbij inspraak op zowel het milieueffectrapport als de concept-AMvB mogelijk zal zijn. Lees de volledige kamerbrief hier.

Tags: , , , , , , ,

Category: Overheid, Windenergie

Reacties zijn gesloten.