College ’s Hertogenbosch stelt uitgangspunten vast voor financiële participatie – bewoners kunnen meepraten

| 22 mei 2023

Vorige week heeft het college B&W van ’s Hertogenbosch de uitgangspunten vastgesteld voor financiële participatie bij een toekomstig windpark in de Duurzame Polder. Deze worden nu voorgelegd bij de omgeving.

Duurzame Polder

Gemeenten Oss en ’s Hertogenbosch werken samen om met windturbines duurzame energie op te wekken tussen Oss en ‘s-Hertogenbosch: ‘de Duurzame Polder’. De Duurzame Polder ligt tussen Oss en ‘s-Hertogenbosch. Globaal strekt het gebied zich uit van de bebouwde kern van Rosmalen in het westen naar die van Oss in het oosten en de Maas in het noorden naar de Kruisstraat, Heeseind en de spoorlijn in het zuiden.

Tegelijkertijd wordt in het gebied gekeken naar ontwikkelkansen voor wonen, gezondheid, landbouw, natuur, water, bodem, klimaatadaptatie, cultuurhistorie en recreatie. Op dit moment liggen vijf varianten op tafel waarvan deze zomer de milieueffecten worden onderzocht. Omwonenden kunnen eind mei, begin juni online meepraten over de invulling van de deelgebieden. Daarnaast zijn  bewonersbijeenkomsten op 30 en 31 mei voorzien.

Financiële participatie

In zowel de gemeenteraad als in het landelijke Klimaatakkoord is vastgesteld dat financiële participatie een belangrijke voorwaarde is om eigenaarschap en draagvlak voor windturbines te vergroten, door bijvoorbeeld lokaal eigendom van de opbrengsten of zelf investeren in een windturbine. Hoe de participatie uitgewerkt kan worden in de Duurzame Polder komt nu aan de orde in de komende bevraging van de omgeving. In het Osse en Bossche deel van de polder zijn verschillende initiatiefnemers betrokken met een eigen zelfstandige business case. Daarnaast hebben beide gemeenten verschillende ambities en voorwaarden gesteld bij realisatie van het windpark. Hierdoor verschillen de uitgangspunten voor financiële participatie.

Inspraak omgeving

Het vastgesteld plan van aanpak voor het Bossche deel is concretisering van bestaande raadskaders en eerder gedane toezeggingen. Aan de hand van het plan van aanpak voor participatie, wordt nu de directe omgeving maar ook overige inwoners en belanghebbenden op dit onderwerp bevraagd zodat deze verder ingevuld kan worden.

Digitale bevraging

Nieuw hierbij is dat dit voor een belangrijk deel digitaal, via een website, gaat gebeuren. Hiermee kan in principe iedere inwoner van ‘s-Hertogenbosch zijn mening geven.

Voorbeeldvragen om te peilen wat een rechtvaardige verdeling inhoudt, zijn: wat is een redelijk bedrag of percentage dat initiatiefnemers moeten afstaan aan de omgeving, hoe groot is de groep die kan profiteren van het windpark en moet de gemeente een actieve rol spelen en zelf investeren in de windturbines?

De uitkomsten van dit proces (naar verwachting Q4 2023) zullen als leidende principes en uitgangspunten voor financiële participatie worden meegenomen bij het Voorkeursalternatief, dat in Q4 2023 of Q1 2024 in de raad wordt behandeld.  Bron: Gemeente ’s Hertogenbosch

 

Tags: , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.