Handreiking helpt lokale overheden op weg met ontwikkelen eigen normen voor windturbines

| 22 februari 2022
Handreiking helpt lokale overheden op weg met ontwikkelen eigen normen voor windturbines

Bron: Pondera

De Provincie Zuid-Holland heeft in samenwerking met enkele gemeenten in de Rotterdamse Stadsregio en Milieudienst Rijnmond (DCMR) een handreiking opgesteld voor lokale overheden die aan de slag willen met eigen normen voor windturbines in afwachting van nieuwe normen.

Op 30 juni 2021 stelde De Raad van State de landelijke milieunormen buiten werking. Het gevolg van de uitspraak is dat overheden de windturbinenormen in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling niet mogen gebruiken voor windturbineparken totdat een milieubeoordeling is gemaakt. De regering is nu aan zet om zo’n milieubeoordeling te maken.

Landelijke onderzoeken en nieuwe normen laten voorlopig echter nog op zich wachten. Veel gemeenten worstelen sindsdien met de vraag hoe ze verder moeten gaan met windenergie. Windenergie vormt vaak een belangrijk onderdeel van de regionale energiestrategieën en de gemeentelijke hernieuwbare energiedoelstellingen. Ook concrete lopende projecten willen verder.

Gemeenten en provincies mogen wel hun eigen lokale milieunormen opstellen. Na de uitspraak van de Raad van State startte de regio Rotterdam met het ontwikkelen van een handleiding voor het opstellen van lokale milieunormen. De handreiking, waarvoor adviesbureau Pondera het technisch inhoudelijke deel voor zijn rekening heeft genomen, bestaat uit drie delen.

Deel 1 van de handleiding schetst de context, zowel maatschappelijk (zorgen om geluid, gezondheid, natuur en landschap bijvoorbeeld) en politiek als juridisch (Wabo, Elektriciteitswet, Omgevingswet). Deel 2 laat zien hoe het proces ingericht kan worden om te komen tot lokale normeringen, inclusief wie bij dat proces betrokken kan worden. Deel 3 geeft een overzicht van mogelijke lokale normen en geeft actuele voorbeelden.

De handreiking is opgesteld door de regio Rotterdam, maar kan landelijk gebruikt worden. Het is echter geen blauwdruk: het proces dient aangepast te worden op de lokale situatie. Pondera helpt momenteel op diverse plaatsen aan de totstandkoming van een lokaal en project-specifiek kader voor de realisatie van windenergie. Bron: Pondera

Tags: , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.