Noord-Holland RES-regio’s tonen groei in duurzame energieopwekking – mogelijk herijking van de RES

| 22 februari 2023

Bron: Provincie Noord-Holland

De voortgangsrapportage van de Regionale Energiestrategie (RES) van zowel Noord-Holland Noord als Noord-Holland Zuid laat zien dat in beide RES-regio’s groei is in duurzame opwekking van zonne- en windenergie.

Elk jaar geven de gemeenten, waterschappen en provincie in een Voortgangsrapportage aan hoe ver ze zijn met de uitvoering van de RES. Daarbij wordt gekeken naar de gebieden doelbereik, concretiseren van zoekgebieden, verankeren in omgevingsbeleid, participatie en lokaal eigendom en vergunningen. Zij werken samen om hun ambitie, die in 2021 in de RES 1.0 is vastgelegd, voor 2030 te realiseren.

Noord-Holland Noord heeft de ambitie 3,6 terawattuur (TWh) duurzame zonne- en windenergie op land op te wekken. Noord-Holland Zuid heeft deze ambitie op 2,7 TWh gezet.

Groei in duurzame energieopwekking

In de voortgangsrapportage wordt de conclusie getrokken dat de aankomende jaren in het teken moeten staan van continueren en versnellen van de uitvoering. Daarnaast worden voorbereidingen gestart voor een eventuele herijking van de RES.

In Noord-Holland Noord is grote groei van opwekking zichtbaar. Deze groei is grotendeels toe te schrijven aan de realisatie van het Prinses Alexia windpark van Vattenfall. Er zijn OER trajecten (Opwek energie op rijksgrond) gestart langs de A7 en A9, in het maritiem gebied in Den Helder en voor het integraal Zonneproject Wieringerhoek. Daarnaast doen LTO en NMF een inventarisatie voor nieuwe zoekgebieden wind. Deze kunnen leiden tot aanpassingen van zoekgebieden en/of nieuwe zoekgebieden. Daarnaast zijn er drie nieuwe zoekgebieden benoemd.De exact status hiervan is nog niet bekend.

Ook in Noord-Holland Zuid is groei zichtbaar. Deze stijging is voornamelijk toe te wijzen aan al lopende ontwikkelingen. Daarnaast zitten gemeenten in de regio in verschillende stadia met betrekking tot de uitvoering. De gebiedspaspoorten van de zoekgebieden geven volgens het rapport (nog te) beperkt informatie om op alle thema’s te monitoren wat de status is. Gemeenten, waterschappen en provincie zijn bezig met het concretiseren van zowel specifieke als generieke zoekgebieden. Het uitwerken hiervan in projectlocaties is veelal gericht op het opstellen van beleidskaders en beperkter op concrete projecten. Voor opwek langs Rijksinfrastructuur is vanuit Rijkswaterstaat (RWS) het OER-traject gestart. Alle A-wegen in NHZ zijn aangemeld. Het concretiseren van zoekgebieden, onderzoeken van nieuwe zoekgebieden en het OER-traject kunnen leiden tot aanpassingen in omvang van het zoekgebied
en/of nieuwe zoekgebieden.

Geen garant op halen doeleinden

Voor beide regio’s geldt dat gemeenten nog niet kunnen garanderen dat vergunningen voor zon op tijd worden verleend. Hetzelfde geldt voor het tijdig aanvragen van vergunningen voor wind bij de provincie. Netcongestie speelt hierbij een grote rol. Het is daarom nog te vroeg om te zeggen of de regio’s hun ambities gaan halen. Het is zichtbaar dat de gemeenten in de regio bezig zijn met de uitvoering. Er is een gezamenlijke behoefte om in te zetten op de uitvoering van de RES en deze te continueren en versnellen waar het kan.

Actualisatie van kaart zoekgebieden

Beide RES-regio’s hebben een kaart met zoekgebieden. In deze zoekgebieden wordt onderzocht of duurzame opwekking met zonne- of windenergie of een combinatie van beiden mogelijk is. De RES wordt geactualiseerd (herijkt) wanneer er aanvullingen of wijzigingen zijn op de huidige RES-kaart 1.0. In beide regio’s zijn nieuwe ontwikkelingen op basis waarvan dit jaar gestart wordt met het proces van de herijking van de RES (2.0). In dit proces kunnen ook nieuwe zoekgebieden worden onderzocht. Er wordt gekoerst op herijking van de RES in 2024. Dan kunnen ook de vergunningen voor eventuele nieuwe windparken tijdig worden afgegeven om het doel in 2030 te halen, dit meldt de Provincie Noord-Holland.

Tags: , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.