Onderzoek randvoorwaarden windpark Piet de Wit vastgesteld

| 22 augustus 2017

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor Windpark Piet de Wit heeft van 7 april tot en met 25 mei 2017 ter inzage gelegen. Ook zijn er andere overheden en belangenorganisaties geraadpleegd over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Gedurende de termijn van inzage zijn 4 zienswijzen ingediend. Daarnaast is door het Rijksvastgoedbedrijf en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een reactie gegeven.

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft de nota van beantwoording op de ingebrachte zienswijzen opgesteld en vervolgens de Notitie Reikwijdte en Detailniveau definitief vastgesteld. Wanneer u een zienswijze heeft ingediend zult u op korte termijn een brief ontvangen van de gemeente Goeree-Overflakkee.

Het schrijven van het Milieu Effecten Rapport (MER) is inmiddels in volle gang. De onderzoeken die nodig zijn om de effecten van de vervanging van de huidige turbines goed onderbouwd in beeld te brengen worden de komende maanden afgerond. Onze verwachting is dat wij voornoemd rapport eind dit jaar aan de gemeente kunnen aanbieden.

In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau staat beschreven wat een initiatiefnemer moet onderzoeken in een milieueffectrapportage. Hierbij staat onder andere opgenomen welke alternatieven moeten worden onderzocht, welke milieuaspecten belangrijk zijn, hoe uitgebreid het onderzoek moet zijn en op welke manier en in welke fase van het planproces het onderzoek moet plaatsvinden.

In de milieueffectrapportage zijn de milieueffecten van het toekomstige windpark in beeld gebracht. Deze rapportage is een hulpmiddel voor de gemeenteraad voor de uiteindelijke besluitvorming  rondom het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning.

Bron: Deltawind

Tags: , , , , , , , , , ,

Category: Electriciteit, Groene energie, Onshore windparken, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbinefabrikanten

Reacties zijn gesloten.