22 gemeenten en provincie Overijssel maken afspraken over windenergie

| 23 mei 2024

De meerderheid van de gemeenten in de provincie Overijssel en de provincie Overijssel hebben zogenoemde programmeringsafspraken voor windturbines gemaakt.

In totaal hebben 22 van de 25 gemeenten de afspraken gemaakt. Zo is onder meer afgesproken hoeveel windturbines er maximaal mogen komen, wanneer aanvragen kunnen worden ingediend en waar turbines zouden kunnen komen.

Gedeputeerde Tijs de Bree ziet de afspraken als een stap vooruit: “We willen op een goede manier de doelen voor windenergie halen, en voorkomen dat Overijssel lukraak vol komt te staan met windturbines. Met deze afspraken krijgen gemeenten en inwoners meer duidelijkheid over hoe we dat gaan doen. We zijn in Overijssel hard op weg om op allerlei manieren duurzame energie op te wekken. Windenergie is een belangrijk alternatief voor kolen en aardgas. We begrijpen dat gemeenten willen kunnen sturen als het gaat om de hoeveelheden op te wekken windenergie, de timing en de meest geschikte plekken voor windturbines.”

Meer duidelijkheid

Wanneer een aanvraag voor windturbines binnenkomt, neemt de provincie Overijssel deze volgens de wet in behandeling en toetst het aan het beleid. Zonder afspraken met gemeenten zouden windturbines op allerlei plekken mogelijk zijn.

In de programmeringsafspraken staat onder meer hoeveel elektriciteit er per gemeente maximaal wordt opgewekt met windenergie, welke locaties het meest geschikt kunnen zijn en wanneer initiatiefnemers aanvragen kunnen indienen. De afspraken maken het mogelijk om aanvragen met elkaar te vergelijken en de beste te selecteren. Dit doet de provincie in nauw overleg met de betrokken gemeente.

Van eerste afspraken naar realisatie

In 2021 spraken gemeenten en de provincie al af om in 2030 2TWh aan windenergie op te wekken in Overijssel. Dat komt neer op ongeveer 90 extra windturbines. Op dit moment staan er 32 in West-Overijssel, in Twente geen. In juli 2023 wees de provincie vier gebieden aan waar ruimte is voor grotere aantallen windturbines. Buiten deze gebieden geldt dat er wel windturbines gebouwd mogen worden, maar alleen als het er minimaal vier zijn.

Voor de gemeenten die geen programmeringsafspraken hebben gemaakt, geldt dat de provincie zelf een maximum heeft vastgesteld en een venster waarbinnen aanvragen mogelijk zijn. Het maximum staat in verhouding met het maximum dat in andere gemeenten is afgesproken. Zo is ook hier grip op de aanvragen die binnenkomen, al kunnen deze niet getoetst worden aan voorkeursgebieden van de gemeente zelf.

Vervolg

Provinciale Staten besluiten in oktober definitief over het voorgestelde beleid. Als zij instemmen, gaat voor de eerste gebieden het tijdvenster open waarbinnen initiatiefnemers een aanvraag kunnen doen. Deze zullen op de website van de provincie worden gezet. Bron: Provincie Overijssel

Tags: , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.