Aftrap traject Windpark De Lutte in Overijssel

| 23 december 2022
Aftrap traject Windpark de Lutte in Overijssel

Bron: Provincie Overijssel

Eerder deze maand vond de eerste informatieavond plaats voor Windpark De Lutte langs de A1 in de gemeente Losser. Het windpark is een initiatief van Prowind en zal een van de eerste windprojecten kunnen zijn om de ambities uit de RES Twente te halen.

De provincie Overijssel heeft samen met de gemeenten in Twente de RES Twente vastgesteld. Hierin staat de ambitie opgenomen om 1,5TWh aan duurzame elektriciteit op te wekken. Het streven is om 60% hiervan met windenergie op te wekken. De komende jaren zullen er meerdere windprojecten in de provincie tot ontwikkeling komen. Prowind is een van de eerste die zich heeft gemeld om Windpark De Lutte te ontwikkelen. De provincie Overijssel heeft besloten medewerking te verlenen aan dit project, mits het voldoet aan alle voorwaarden, bijvoorbeeld rond veiligheid, geluid en bescherming van de natuur.

Windpark De Lutte valt binnen het zoekgebied langs de A1 bij de grensovergang met Duitsland dat is aangewezen in de RES Twente. De RES Twente is onderverdeeld in gebieden. Het windpark valt binnen de RES-regio Noord-Oost Twente dat in de concept-RES Twente heeft voorgesteld om 225 GWh per jaar op te kunnen wekken aan elektriciteit door middel van zon op daken, zonnevelden en 90 GWh aan wind.

Eerste informatieavond

Windpark De Lutte omvat een plan voor vier windturbines langs de A1 bij grensovergang De Poppe in de gemeente Losser. Initiatiefnemer Prowind wil dit windpark realiseren samen met inwoners en lokale ondernemers, zoals naar wordt gestreefd in het Klimaatakkoord en de Regionale Energiestrategie (RES) Twente. Op donderdagavond 8 december heeft de eerste informatieavond over dit nieuwe windproject plaatsgevonden.

Start lang traject

De avond markeerde het begin van een lang traject: het windpark zal pas naar verwachting in 2028 operationeel zijn. Zodra duidelijk is welke inwoners en organisaties willen deelnemen aan het project, stelt Prowind – samen met de inwoners die willen deelnemen aan het project – een participatieplan op. De provincie moet dit participatieplan eerst goedkeuren. Eerst wordt het conceptplan ter inzage gelegd. Naar verwachting start het verdere participatieproces in het voorjaar van 2023.

In dezelfde periode neemt de provincie ook een besluit over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Een NRD is een zogenaamde ‘voorfase voor de MER’ en beschrijft op welke wijze het uiteindelijke milieueffectrapport (MER) opgesteld zal worden. Bron: Provincie Overijssel en Windpark de Lutte

Tags: , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.