Commissie m.e.r.: Kijk bij invulling Programma Energiehoofdstructuur ook naar andere ruimteclaims

| 23 juni 2021

Het Rijk wil een Programma Energiehoofdstructuur vaststellen. De Commissie voor de milieueffectrapportage is door staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius van Economische Zaken en Klimaat om advies gevraagd over de benodigde inhoud van een integrale effectenanalyse die wordt opgesteld bij het Programma. De Commissie adviseert om te onderzoeken of de benodigde ruimte aansluit of botst met andere ruimtelijke opgaven, zoals de woningbouwopgave. 

Het Rijk wil een Programma Energiehoofdstructuur (PEH) vaststellen dat de bestaande
nationale structuurvisies (het derde structuurschema Elektriciteitsvoorziening, de structuurvisie Windenergie op Land en de structuurvisie Buisleidingen) vervangt en
actualiseert. Het PEH heeft als doel om te zorgen voor voldoende ruimte voor de nationale
energiehoofdstructuur op land en in de grote wateren in 2030 en 2050. Het Noordzeegebied
valt buiten de reikwijdte van het PEH. Het PEH is een grote en complexe opgave die keuzes voor de langere termijn maakt voor heel Nederland.

Advies over inhoud Integrale Effectenanalyse

Voor het besluit over het programma wordt een integrale effectenanalyse (IEA) opgesteld. Er wordt naast milieu en omgevingsinformatie ook gekeken naar energiesysteem-efficiëntie, kosten en baten en uitvoerbaarheid. De initiatiefnemers, de ministeries van EZK en BZK, hebben de Commissie gevraagd niet alleen te kijken naar ruimte-, milieu- en omgevingsaspecten, maar ook naar de systeem-efficiëntie en de kosten en baten van het energiesysteem in brede zin.

Aansluiting bij andere grote ruimtelijke opgaven & milieugevolgen

De Commissie constateert dat een duidelijke notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) is
opgesteld die aansluit bij het strategische karakter van het PEH. De verschillende geschetste
alternatieven voor 2030 en 2050 passen hierbij. Omdat de energiehoofdstructuur veel ruimte in beslag zal nemen, is het nodig om te onderzoeken of het programma botst of juist aansluit bij andere grote ruimtelijke opgaven, zoals woningbouwplannen, aanleg van infrastructuur of natuurherstelprojecten.

Een voorbeeld hiervan is de planvorming rond de 30 Regionale Energiestrategieën (RES) over energieopwekking, -opslag en regionale netinfrastructuur, die op dit moment parallel door alle decentrale overheden plaatsvindt. Dilemma en uitdaging is deze over en weer op elkaar af te stemmen. De Commissie adviseert daarnaast om in de IEA primair te focussen op de (milieu)gevolgen van de conversie, opslag en transport van energie.

Gevoeligheid voor technologiekeuzes

Er zijn ook nog veel onzekerheden, bijvoorbeeld over de verschillende vormen en hoeveelheden van energieopwekking en hun locatie. Dit heeft invloed op de keuzes voor de energiehoofdstructuur. De Commissie adviseert daarom ook om in de IEA te onderzoeken hoe gevoelig het PEH is voor technologiekeuzes, technologische ontwikkelingen, veranderend energieverbruik en andere externe factoren. Lees hier het volledige rapport. Bron: m.e.r.

Tags: , , , ,

Category: Electriciteit, Windenergie

Reacties zijn gesloten.