MER concludeert negatieve gevolgen vogelsoorten windpark Fryslan niet uitgesloten

| 23 februari 2016

Op verzoek van de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu, provincie Friesland en de gemeenteraad van Súdwest Fryslân is het milieueffectrapport voor het oprichten van Windpark Fryslân tussentijds beoordeeld. De commissie concludeert dat negatieve gevolgen voor beschermde vogelsoorten nog niet kunnen worden uitgesloten.

Windpark Fryslân BV en betrokken overheden willen een windpark van circa 90 turbines in het IJsselmeer realiseren. Het windpark ligt in het noordelijk deel van het IJsselmeer, nabij de Afsluitdijk in de gemeente Súdwest Fryslân. Het IJsselmeer en de nabijgelegen Waddenzee zijn beschermde Natura 2000-gebieden en belangrijke leefgebieden voor veel watervogels. Het aanleggen van een windpark van deze omvang in en nabij deze gebieden vraagt om een zorgvuldige toetsing van de gevolgen voor de natuur.

De Commissie m.e.r. adviseert met betrekking tot de beschrijving van de gevolgen voor watervogels, nader onderzoek te doen en het rapport daarop aan te vullen. In het gebied leven beschermde vogels, zoals de Zwarte Stern en de Toppereend. Deze vogels kunnen in aanvaring komen met de windturbines of kunnen door het windpark leef- en voedselgebied verliezen.

De rotor van de windturbine kan verhoogd worden en worden stilgezet om de gevolgen hiervan te verminderen. Het advies is om deze of aanvullende maatregelen nader uit te werken zodat negatieve gevolgen voor beschermde vogelsoorten uitgesloten kunnen worden.

Lees meer

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.