Ontwerp-windbeleid gemeenten Berkelland en Oost Gelre ter inzage

| 23 mei 2024

De gemeenten Berkelland en Oost Gelre hebben in de afgelopen anderhalve jaar gewerkt aan een gezamenlijk beleidskader voor het plaatsen van windturbines. De gezamenlijke beleidskaders staan in het beleidsdocument dat nu als ontwerp ter inzage ligt.

De gemeenteraad van Oost Gelre wees bij de vaststelling van de ‘RES 1.0 Achterhoek’ zoekgebieden K en I in Oost Gelre aan voor de opwek van duurzame energie met grote windturbines. Het zoekgebied K, tussen Ruurlo, Beltrum, Zieuwent en Lievelde, ligt ook in de gemeente Berkelland. Na het voeren van een gezamenlijk participatieproces is een ontwerp opgesteld van een beleidsdocument voor het plaatsen van grote windturbines in dit gebied.

Zoekgebied K

De inhoud van het beleidsdocument is voor beide gemeentes hetzelfde. Voor Oost Gelre geldt dit voor beide zoekgebieden: K en I. Daarnaast is het beleidsdocument voor Oost Gelre een actualisatie van het onderdeel windturbines met een ashoogte groter dan 80 meter uit het beleid van 2018. De raad besloot in juni 2021 een pas op de plaats te maken met het in behandeling nemen van initiatieven voor windenergie om eerst in overleg met de inwoners het windbeleid te actualiseren. Dat is nu afgerond.

Ter inzage

Dit ontwerp-beleidsdocument “Beleidsdocument grote windmolens (gemeente Oost Gelre en gemeente Berkelland)” wordt door beide gemeenten gedurende een periode van zes weken ter inzage gelegd. Het bevat beleidskaders voor de realisatie van grote windturbines. Hierbij gaat het om ruimtelijke randvoorwaarden en om randvoorwaarden over het verrichten van onderzoek naar in het gebied aanwezige flora- en fauna. Verder zoekt het ontwerp-beleidsdocument aansluiting bij de nieuwe landelijke normen voor windturbines en windparken zoals die momenteel worden voorbereid. Deze gaan ook over gezondheidsaspecten die samenhangen met het plaatsen van windturbines. Ook bevat het kaders over (financiële) participatie en de manier waarop een initiatiefnemer de omgeving moet betrekken bij eventuele plannen.

In die periode kan iedereen reageren op de inhoud van het ontwerp-beleidsdocument door het indienen van zienswijzen. Na afloop van de ter inzage legging worden de zienswijzen inhoudelijk beoordeeld. Daarna is het aan de gemeenteraden van beide gemeenten om te beslissen over de vaststelling van het definitieve beleidsdocument voor hun eigen gemeente. Als er zienswijzen worden ingediend over het ontwerp-beleidsdocument, dan moeten de gemeenteraden de inhoud en beantwoording daarvan ook meenemen in hun besluitvorming. Bron: Gemeente Berkelland & Gemeente Oost-Gelre

 

Tags: , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.