Gelderland ziet groei in hernieuwbare energiebronnen maar ook in energieverbruik

| 24 november 2020

Windpark Bijvanck Bron: Windparkbijvanck.nl

Uit de jaarlijkse monitoring van het Gelders Energieakkoord (GEA) blijkt dat het goed gaat met de inzet van hernieuwbare energiebronnen in Gelderland. Door een groei in energiegebruik blijft echter de reductie van broeikasgassen achter bij de doelen. Bij de monitoring is gebruik gemaakt van de meest recente gegevens, die over 2018.

Het GEA is een in 2015 opgericht Gelders netwerk van meer dan 200 organisaties uit het publieke en private domein die zich samen inzetten om de klimaatdoelen te behalen. Het netwerk heeft als doel om jaarlijks 1,5% aan energie te besparen; om in 2023 16% van het energieverbruik duurzaam op te wekken en; om de emissie van broeikasgassen in 2030 met 55% te hebben teruggebracht (ten opzichte van 1990).

In plaats van de beoogde jaarlijkse energiebesparing van 1,5% per jaar is er in 2018 echter 3% meer energie gebruikt dan in 2015. In 2018 was het Gelderse energiegebruik bijna 203.000 terajoule, dit had 189.000 terajoule moeten bedragen. Een verschil van 4.000 terajoule. Dat is te vergelijken met wat meer dan 70.000 huishoudens een jaar lang aan energie gebruiken.Ook het percentage van het energieverbruik dat uit hernieuwbare bronnen komt loopt nog achter op de doelen. In 2018 was dit nog slechts 5,8%. Als de bijmenging van biobrandstof bij de autobrandstoffen wordt meegerekend, dan is dat 7,3%.

Groei inzet hernieuwbare energiebronnen
Wel is de inzet van hernieuwbare bronnen in de laatste jaren sterk gestegen in Gelderland. De groei werd onder andere bereikt door de inzet van zonnepanelen op woningen. Tussen 2016 en 2017 was er sprake van een groei van 38% en van 2017 naar 2018 was er een groei van 70%.

Bij windenergie was tussen 2016 en 2017 sprake van een toename van 21% terwijl tussen 2017 en 2018 een 6% groei werd gerealiseerd. In absolute getallen betekent dit 1.703 terajoule voor zon versus 526 terajoule voor windenergie (2018). In de windenergie worden nu grote inhaalslagen gemaakt. Zo werd in september dit jaar nog Windpark Deil, met 11 turbines, geopend en wordt er momenteel gewerkt aan de bouw van Windpark Bijvanck.

Bijna 70% van de duurzame elektriciteit wordt met wind, water en zon geproduceerd.

CO2-reductie loopt achter
Het emissieniveau van broeikasgassen bedroeg in het vergelijkingsjaar 1990 23,6 megaton. Het leeuwendeel bestaat uit energie gerelateerde CO2. Voor de rest gaat het om overige broeikasgassen zoals lachgas en methaan. In 2017 bedroegen de emissies in Gelderland in totaal 19,7 megaton CO2 (alle broeikasgassen, uitgedrukt in CO2. Ook wel CO2-equivalenten genoemd). Daarvan kwam 14,7 megaton uit energie gerelateerde bronnen en 5 megaton uit overige broeikasgassen. De energie gerelateerde CO2 blijkt dus met ongeveer 10% te zijn afgenomen. De overige broeikasgassen met bijna 30%.

Om de doelen te halen moet de energiegerelateerde CO2-emissie nog met bijna 50% dalen – en de overige broeikasgassen nog met 36% – om de afspraken van 2030 te halen. Bron: Geldersenergieakkoord.nl

Tags: , , , , , , ,

Category: Groene energie, Windenergie

Reacties zijn gesloten.