Kansen gemist in milieueffect rapport

| 24 januari 2014
In het milieueffect-rapport voor de structuurvisie “Wind op Land” zijn alleen gebieden waarover met provincies afspraken zijn gemaakt, doorgelicht. Dit is jammer want hierdoor had zijn niet alle gebieden onderzocht die geschikt zijn voor windenergie en zijn er kansen gemist. Een bredere analyse had naar de mening van de Commissie voor de m.e.r. tot een beter onderbouwde afweging geleid.Dit neemt niet weg dat het MER de mogelijkheid biedt randvoorwaarden en aandachtspunten vast te leggen voor grootschalige windenergie in de wel onderzochte gebieden. De Rijksoverheid wil in 2020 samen met de provincies 6.000 MW aan windenergie op land realiseren.

De ontwerpstructuurvisie Wind op Land wijst gebieden aan voor grootschalige windenergie en beschrijft randvoorwaarden en aandachtspunten voor concrete projecten. Het kabinet neemt binnenkort, na overleg met de Tweede Kamer, een besluit over de visie. Om dat besluit te ondersteunen is een MER opgesteld. De Commissie oordeelde vorig jaar dat het MER nog onvolledig was. Daarop is het MER aangevuld. Op verzoek van de minister van Infrastructuur en Milieu en de minister van Economische Zaken toetste de Commissie de beschikbare informatie nu opnieuw.

Het onderzoek is beperkt gebleven tot gebieden waarover eerder met de provincies afspraken zijn gemaakt. Uit de aanvulling blijkt dat een deel van deze gebieden zeer negatieve totaalscores voor milieu en natuur heeft. Het beperken van effecten is soms mogelijk, maar leidt vaak tot minder ruimte voor turbines. Ook is de totaal beschikbare ruimte niet zeker vanwege concurrerende ruimtelijke ontwikkelingen, zoals woningbouw en recreatie. Een analyse van àlle geschikte gebieden had kunnen leiden tot een bredere selectie. De kans op het bereiken van 6.000 MW in 2020 was daarmee vergroot én dit had ruimte geboden voor de doorontwikkeling van windenergie ná 2020. Met deze informatie had een beter onderbouwde afweging gemaakt kunnen worden. Positief is dat het MER inrichtingsprincipes beschrijft om rekening te houden met het landschap en gebiedspecifieke aandachtspunten noemt, zoals beschermde dorpsgezichten, stiltegebieden en verstoring van defensieradar. Uit het MER blijkt dat negatieve effecten kunnen optreden in Natura 2000-
gebieden. Zo kunnen populaties van beschermde vogelsoorten langs de kust en in het IJsselmeer-gebied aangetast worden. Ook hierdoor is de kans aanwezig dat in een later stadium alsnog buiten de geselecteerde gebieden ruimte voor windenergie gezocht moet worden.
De Commissie voor de milieueffectrapportage is een onafhankelijke commissie van deskundigen. Zij adviseert onder meer over de inhoud en kwaliteit van milieueffectrapportages. Zij spreekt zich niet uit over de wenselijkheid van een initiatief.  www.commissiemer.nlbannertarieven

Category: Bedrijven, Beleggen, Electriciteit, Fotos, Groene energie, Offshore windparken, Overheid, Rotorblad, Subsidie, Windaanbod, Windenergie, Windkaart, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.