Onvoldoende voor milieu-effectrapport wind op zee

| 24 maart 2014

De commissie MER geeft het milieu-effect rapport een onvoldoende voor de structuurvisie Wind op Zee. Het is namelijk onduidelijk welke locaties windparken het beste scoren op het gebied van energie-opbrengst / natuur en milieu. Nader onderzoek is noodzakelijk naar de effecten van windparken op vogels & het leven onderwater. De rijksoverheid zoekt ruimte voor nieuwe windparken op de Noordzee binnen de zoekgebieden ‘Hollandse Kust’ en ‘Ten Noorden van de Waddeneilanden’.

De structuurvisie Wind op Zee legt de nieuwe gebieden voor windparken vast. Uit het rapport blijkt dat binnen de zoekgebieden (meer dan) genoeg ruimte aanwezig is om het gewenste vermogen aan windenergie te realiseren. Er is dus keuzeruimte om te zoeken naar locaties voor windparken binnen de zoekgebieden die het beste scoren op energieopbrengst, natuur en milieu. Dit onderzoek heeft echter niet plaatsgevonden.

De commissie MER vindt dit essentiële informatie om een goed onderbouwde afweging te kunnen maken over locaties. Zij adviseert in een aanvulling op het rapport de keuzeruimte in beeld te brengen via alternatieven met verspreid gelegen of juist zoveel mogelijk aaneengesloten windparken. Verspreid gelegen windparken profiteren beter van het windaanbod. Aaneengesloten windparken hebben voordelen voor de aansluiting op het elektriciteitsnet, bijvoorbeeld via een ‘stopcontact op zee’. Ook kunnen hiermee onderwaterreservaten gerealiseerd worden.

Het rapport geeft aan dat door het nemen van mitigerende maatregelen de aantasting van de natuur op de Noordzee beperkt zal zijn (vogelslachtoffers en ongewenste geluideffecten door heien voor bruinvissen en zeehonden). De Commissie m.e.r. vindt deze uitspraak niet goed onderbouwd. Het is namelijk nog onduidelijk wat de ecologische draagkracht van de Noordzee is.

DSCN0227

Bron: commissie MER

Tags: , ,

Category: Beleggen, Electriciteit, Groene energie, Offshore windparken, Offshore Windparken, Windenergie, Windmolens, Windturbines

Reacties zijn gesloten.