Provincie Gelderland publiceert extra regels voor windturbines op en rondom de Veluwe

| 24 april 2024

Vanwege de Wespendief mogen er geen windturbines op de Veluwe en binnen 1 kilometer daaromheen komen. Rondom de Veluwe is op nog ruimte voor 10 tot 30 en mogelijk meer moderne turbines onder voorwaarden als turbinestilstand overdag in bepaalde periodes. Deze regels staan in een aanvulling op het windbeleid van de provincie Gelderland.

Windenergie op en rond de Veluwe

De provincie onderzoekt de mogelijkheden voor windenergie op en rondom de Veluwe. Het moet daarbij rekening houden met de wespendief, een beschermde roofvogel dat broedt op de Veluwe. Er is een risico dat deze vogel tegen een windturbine botst. In de aanvulling op het windbeleid heeft Gedeputeerde Staten van Gelderland vastgelegd dat er geen windturbines mogen komen op de Veluwe en 1 kilometer daaromheen.

In de cirkel van 1 tot 8 kilometer rondom de Veluwe is nu nog ruimte voor 10 tot 30 moderne windturbines. Maar alleen als ze in de plannen RES 1.0 (regionale energiestrategie) staan en als de windturbines bij daglicht in de maanden juli en augustus stilstaan.

Windturbines toegestaan die 4 maanden stilstaan

De provincie staat, naast de hiervoor genoemde 10-30 windturbines, in de 1-8 km zone extra windturbines toe, op voorwaarde dat ze stilstaan op het moment dat de wespendief in ons land is. Dit is van mei tot en met augustus. Op die momenten is de wespendief bij daglicht actief en door de windturbines dan stil te zetten nemen we het risico op een botsing volledig weg.

Uitleg beleid tijdens spreekuur

De provincie organiseert een digitaal spreekuur op dinsdag 21 mei van 16:00 tot 17:00 uur voor initiatiefnemers en gemeenten die binnen de 1-8 km zone windenergie willen opwekken. Tijdens dit spreekuur worden vragen beantwoord over het toepassen van het beleid en wat dit concreet betekent voor initiatieven. Inschrijven kan tot en met 19 mei 2024.

Tijdelijk beleid

De provincie verwacht dat het om tijdelijk beleid gaat. Er worden verschillende maatregelen onderzocht, waardoor windturbines in de toekomst naar verwachting minder hoeven stil te staan. Zoals de inzet van camera’s die zien dat er vogels aankomen (naderingsdetectie).

Milieuonderzoek en procedure

Om het beleid te kunnen maken zijn de effecten op de leefomgeving van dit voorgenomen beleid onderzocht in een milieuonderzoek. Ook zijn de effecten op de leefomgeving van een aantal alternatieven onderzocht. Tijdens de terinzagelegging van het ontwerpbeleid en de milieueffectrapportage zijn 42 zienswijzen ingediend. Deze zijn beantwoord en waar nodig verwerkt. Ook het advies van de commissie mer is bekeken en meegenomen in de besluitvorming.

Vervolg

Het verbodsgebied en het beleid voor de 1-8 km zone wordt in de eerstvolgende actualisatie van de omgevingsverordening meegenomen. Ondertussen gaat de provincie met provincies Overijssel en Utrecht in gesprek over de verdeling van de ruimte in de 1-8 km zone. De aanvulling van het windbeleid heeft ook invloed op de plannen voor windpark Horst en Telgt. Dit windpark ligt in de 1-8 km zone en zal aan dit beleid moeten voldoen. Bron: Provincie Gelderland

Tags: , , , , ,

Category: Ecologie, Windenergie

Reacties zijn gesloten.