Structuurvisie windenergie Goeree-Overflakke vastgesteld

| 24 juni 2014

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee stemde donderdagavond 19 juni in met de aangepaste ‘partiële herziening regionale structuurvisie Goeree-Overflakkee; Windenergie’ op basis van het ingediende amendement.

Daarnaast heeft de gemeenteraad ingestemd met zeven ingediende moties over windenergie. Nu de structuurvisie is vastgesteld, begint de planfase in het windenergieproces. Initiatiefnemers kunnen nu starten met het uitvoeren van de milieueffectrapportages voor windenergieprojecten (projectMER) in de aangewezen plaatsingsgebieden. 

Tijdens de behandeling van de regionale structuurvisie heeft de gemeenteraad een amendement ingediend. Een amendement is een formele wijziging van een officieel document. In dit geval ging het om het inkorten van het plaatsingsgebied Anna Wilhelminapolder dat was opgenomen in het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. Het inkorten van het plaatsingsgebied is bedoeld om zo voldoende ruimte vrij te houden tussen het bestaande windpark Piet de Wit en het nieuwe plaatsingsgebied Anna Wilhelminapolder, waardoor eventueel overlast voor omwonenden flink wordt verminderd.

Daarnaast zijn er door verschillende raadsfracties zeven moties ingediend. Deze moties hebben betrekking op:

  • het laten opnemen van de plaatsingsgebieden voor windenergie op Goeree-Overflakkee in de provinciale en Rijksstructuurvisie;
  • het aan laten passen van de wet- en regelgeving zodat tijdelijk vergunnen of het verlenen van een tijdelijke vergunning (beide 20 jaar) juridisch mogelijk wordt;
  • het voorkomen van een windpark op zee binnen de 12 mijlszone voor de kust van Goeree-Overflakkee;
  • het toepassen van innovatieve technieken bij nadere invulling plaatsingsgebieden;
  • het behoud van OZB-opbrengsten voor gemeenten die de windmolens in de gemeentegrenzen krijgen;
  • de bestemming van de opbrengsten van windenergie;
  • de fasering in de uitwerking van de windopgave.

De gemeenteraad heeft met het vaststellen van de aangepaste structuurvisie de locaties aangewezen waar windenergie op Goeree-Overflakkee is toegestaan. De locaties zijn: Noordrand, Polder Van Pallandt, Anna Wilhelminapolder, Park Piet de Wit (bestaande opstelling) en Battenoert. Naast deze aangewezen locaties, zijn er binnen de gemeente nog twee locaties waar al windturbines staan of waar deze al zijn vergund, maar die buiten de plaatsingsgebieden vallen. Deze locaties, Herkingen en Hellegatsplein, blijven gehandhaafd. Buiten de aangewezen locaties mogen geen nieuwe windturbines worden geplaatst.

Nu de herziening van de structuurvisie is vastgesteld en de locaties voor windenergie bekend zijn, start de planfase in het windenergieproces. In deze fase stellen partijen vast of de projectplannen daadwerkelijk haalbaar zijn. Dit doen zij door het uitvoeren van verschillende onderzoeken, waaronder een projectMER. Daarnaast wordt bekeken of de projecten aan alle wettelijke normen en regels voldoen en worden de vergunningaanvragen en/of bestemmingsplanwijzigingen voorbereid.

goeree-overflakkee

Bron: Goeree-Overflakke

Tags: , , , ,

Category: Groene energie, Windenergie, Windkaart, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.