Arcadis draagt bij aan verbetering windturbinebepalingen leefomgeving

| 25 november 2021
Arcadis draagt bij aan verbetering windturbinebepalingen leefomgeving

Bron: Arcadis

Arcadis, dat advies-, ontwerp- en engineeringdiensten op het gebied van de gebouwde en natuurlijke omgeving verleent stelt in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een strategische milieueffectrapportage (planMER) op. Deze moet bijdragen aan een verbetering van de windturbinebepalingen leefomgeving.

Het Europese Hof deed recentelijk een instructie dat er een milieueffectstudie gemaakt moest worden voor milieuregels bij een windpark in België. De Raad van State in Nederland bevestigde deze uitspraak bij de aanvraag voor een uitbreiding van een windpark in Delfzijl. Een uitspraak met verstrekkende gevolgen. Bestaande procedures voor vergunningen voor windparken op land zijn lastiger te doorlopen als deze niet op de windturbinebepalingen in het Activiteitenbesluit kunnen ‘leunen’.

Het op gang houden van de vergunningverlening van windparken is van groot maatschappelijk belang. Lokale overheden mogen weliswaar zelf de motivering van milieunormen opstellen en gebruiken als toetsingskader, zoals recentelijk ook gebeurt bij Windpark Beuningen, maar om dit te vergemakkelijken moet er zo snel mogelijk een robuust en juridisch houdbaar toetsingskader komen.

Het Activiteitenbesluit met daarin de eisen waaraan windturbines moeten voldoen dateert van 2008. Het PlanMER waar Arcadis nu voor heeft getekend draagt bij aan het herijken van algemene regels voor windturbines op land. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere geluid, slagschaduw en externe veiligheid.

‘Nederland staat voor grote uitdagingen rondom de energietransitie’, zegt Frans Dotinga. ‘We moeten kunnen doorgaan met de aanleg van windmolenparken op land. Dit alles moet natuurlijk binnen de wettelijke kaders gebeuren. De normen voor onder meer geluid en gezondheid waren juridisch niet voldoende afgehecht, maar inmiddels zijn er ook nieuwe inzichten. Ik vind het dan ook een grote uitdaging om met het rijk te werken aan juridisch herstel bij de totstandkoming van de windturbinebepalingen en inhoudelijke update daarvan. Met dit strategische planMER kunnen we helpen om de doelen rondom de energietransitie te realiseren en tegelijkertijd zorgen voor milieubescherming voor burgers.’ Bron: Arcadis

Tags: , , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.