Concept beleidskader kleine windturbines gemeente Alkmaar ter inzage

| 25 juli 2023

De gemeente Alkmaar heeft het concept beleidskader kleine windturbines opgesteld. Deze ligt tot en met 20 september 2023 ter inzage. Met dit beleid wil de gemeente helderheid vooraf en versnelling in de besluitvorming bereiken.

kleine-windmolens-erfgrond

In de provincie Noord-Holland was langere tijd een verbod op wind op land geldend. In de Omgevingsverordening Noord-Holland zijn echter mogelijkheden voor kleine windturbines met een ashoogte tot 15m opgenomen. Daarmee is voor de gemeente Alkmaar mogelijk geworden om windturbines met een ashoogte tot 15m in Landelijk Gebied toe te staan.

In juni 2022 zijn aanvragen om een omgevingsvergunning voor kleine windturbines door de gemeente ontvangen. Doordat de huidige bestemmingsplannen niet voorzien in de mogelijkheid tot het plaatsen van kleine windturbines, konden deze alleen via een afwijkingsprocedure (een uitgebreide procedure Wabo) en Verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad worden vergund. De gemeente heeft de wens om de procedure voor dit soort aanvragen te vereenvoudigen.

Daarnaast is op 28 november 2022 door de gemeenteraad de motie ‘Op eigen wieken drijven’ aangenomen. Kortweg is hiermee aan het college verzocht om met een voorstel te komen inhoudende een toetsingskader voor de plaatsing van boerderijmolens in de gemeente Alkmaar en gebruik te maken voor de procedures voor ruimtelijke initiatieven. In het coalitieakkoord 2023-2026 ‘Vertrouwen in Alkmaar- Verschil mag er zijn’ is bovendien opgenomen dat de gemeente kaders opstelt voor het reguleren van boerderijmolens en kleine windmolens. Met het ontwikkelen van een beleidskader voor kleine windturbines en bijbehorend participatieproces geeft de gemeente uitvoering aan de motie en het coalitieakkoord.

Met dit concept beleidskader doet de gemeente Alkmaar een voorstel om het plaatsen van windturbines mogelijk te maken in afgewogen balans met het landschap en de natuur. Vergunningaanvragen voor een kleine windturbine moeten aan dit beleidskader getoetst worden

Twee type kleine windturbines

Gemeente Alkmaar onderscheidt twee type kleine windturbines: de mini/dakturbines (met een ashoogte van maximaal 7 meter) en erfturbines (met een ashoogte van maximaal 15 meter).

Boerderijmolens

De gemeente biedt ruimte voor het plaatsen van boerderijmolens op de agrarische erven in het buitengebied (met uitsluiting van de erven in de natuurgebieden zoals die aangemerkt zijn als Natura 2000 en Natuurnetwerk Nederland (NNN)). Om risico op verrommeling van het landschap te verkleinen hecht de gemeente waarde aan een goede landschappelijke inpassing.

De gemeente laat maximaal één boerderijmolen op een (bestaand) agrarisch erf per bouwvlak toe. Deze staat op een afstand van minimaal 5 meter en maximaal 30 meter (2x de ashoogte) tot de erfbebouwing óf erfbeplantingen en waterlopen die de ruimtelijke begrenzing en inpassing van het erf vormen.

De boerderijmolens moeten met de locatiekeuze, de inpassing op het erf en de vormgeving van de masten een vanzelfsprekend onderdeel van het erf-ensemble gaan vormen; boerderij, erfbebouwing, opslag, silo’s, erfbeplantingen én de boerderijmolen vormen met elkaar een samenhangend geheel.

Bij kleinschalige agrarische percelen met weinig omliggende bebouwing heeft een boerderijmolen meer impact. Bij deze percelen zijn geen windturbines met ashoogte van 15m toegestaan, maar er kan wel worden onderzocht of een boerderijmolen met een lagere ashoogte/tiphoogte passend is.

Mini- en dakturbines

Voor mini- en dakturbines heeft de gemeente in 2016 het ‘Toetsingskader kleine windturbines’ vastgesteld. Dit toetsingskader uit 2016 komt te vervallen en is aangepast en geïntegreerd in dit beleidskader. Hierin biedt de gemeente onder voorwaarden ook ruimte om in het overig bebouwd gebied en op bedrijventerreinen mini- en dakturbines te plaatsen. Mini- en dakturbines zijn in beginsel niet toegestaan in het landelijk gebied, met uitzondering van de dorpse bedrijventerreinen. Deze terreinen liggen bij Omval, de Huijgendijk bij Oterleek, aan de Noordervaart bij Stompetoren en ten zuiden van de Rijp (De Volger). De totale bouwhoogte van een miniturbine is maximaal 9,5 meter; 7. De ashoogte van een miniturbine is maximaal 7 meter; 8. De rotordiameter van een miniturbine is kleiner 5 meter.

Bijeenkomsten in de dorpen en digitale raadplegingen

De komende 2 maanden kunnen inwoners, bedrijven en organisaties hierop reageren. Het concept beleidskader is te bekijken via de website van de gemeente.

Binnenkort start er een digitale peiling waarbij geïnteresseerden hun mening geven over het concept beleidskader. Daarna, begin september, zijn er 2 fysieke bijeenkomsten worden georganiseerd. Hier worden onder andere de uitkomsten van de digitale peiling besproken.

De reacties worden meegenomen bij de uiteindelijke ontwikkeling van een definitief beleidskader. De verwachting is dat het beleidskader in het eerste kwartaal van 2024 klaar is en door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Na vaststelling van het beleidskader door de gemeenteraad, is het college bevoegd om de aanvraag af te handelen. Om het proces voor initiatiefnemers verder te vereenvoudigen wordt er op de langere termijn onderzocht of de toetsingscriteria geïntegreerd kunnen worden in het nieuwe omgevingsplan. Ook is de gemeente voornemens om de ruimtelijke voorwaarden – indien van toepassing – als welstandscriteria op te nemen. Bron: Gemeente Alkmaar

Tags: , , , ,

Category: Kleine Windmolens, Windenergie

Reacties zijn gesloten.