Gemeente Beuningen geeft groen licht voor windpark

| 25 november 2021
Advies Commissie op milieueffectrapportage voor Windpark Beuningen

Bron: Windpark Beuningen

De gemeenteraad van Beuningen heeft dinsdagavond 23 november het bestemmingsplan Windpark Beuningen goedgekeurd. Hiermee is Windpark Beuningen een van de eerste windparken in Nederland die op basis van lokale normen is vergund. 

De gemeente Beuningen heeft als speerpunt om in 2040 volledig energieneutraal te zijn. De bouw van de vijf windturbines in Windpark Beuningen levert hier een onmisbare bijdrage aan. De vijf turbines komen ten zuiden van rijksweg A73 en ten westen en oosten van de A50 en worden maximaal 245 meter hoog (tiphoogte).

Vergunning op basis van lokale normen

Toen de Raad van State een half jaar geleden een streep zette door de toen geldende landelijke milieunormen voor windparken is de gemeente Beuningen aan de slag gegaan met ‘eigen’ lokale milieunormen opgesteld voor geluid, slagschaduw en externe veiligheid. Hierdoor konden de plannen met een vertraging van vier maanden alsnog worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Hiermee is Windpark Beuningen een van de eerste windparken in Nederland die op basis van lokale normen is vergund.

Met het raadsbesluit kunnen initiatiefnemers energiecoöperatie EnergieVoorVier, Eneco en Falck Renewables verder gaan met de ontwikkeling van het windpark, zoals de aanvraag van subsidie vanuit de regeling Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++).

Patrick Beusker, voorzitter van energiecoöperatie EnergieVoorVier (EVV), is met mede-initiatiefnemers Eneco en Falck Renewables ‘meer dan blij met het positieve raadsbesluit’.

“De energietransitie wacht niet en windturbines zijn nodig. Windpark Beuningen wordt voor 50% eigendom van EnergieVoorVier, van de inwoners dus. Lokale opwek van groene stroom, waarbij de inwoners meedelen, is gewoon het allerbeste idee om de energietransitie te laten slagen. Het windpark is van, voor en door Beuningen en omgeving. Het is fantastisch dat de raad dit ook zo ziet.” – Patrick Beusker

Lokale betrokkenheid

Vanaf de start van het traject heeft de gemeente geijverd om zoveel mogelijk inwoners te betrekken bij de ontwikkeling van het windproject. De initiatiefnemers hebben dit stokje overgenomen. Inwoners kunnen blijven meepraten en meesturen om de beste plannen op tafel te krijgen. Hiervoor wordt bijvoorbeeld een Gebiedstafel, een overleg waarbij veel lokaal belanghebbenden meedoen, opgestart.

Inwoners kunnen ook financieel profiteren van de komst van het windpark: de helft van het project wordt via EVV eigendom van inwoners van Beuningen en omliggende kernen. Daarnaast komt er een gebiedsfonds dat bijdraagt aan het versterken van de omgeving van het windpark. Op deze manier blijven de lusten van dit windpark voor een groot deel in de regio.

Eerste Nederlandse project voor Falck Renewables

Voor Falck Renewables is Windpark Beuningen het eerste vergunde project in Nederland. Arjan Visser, Falck Renewables zegt:

“We willen het goed doen. Het milieueffectrapport voor Windpark Beuningen is van hoge kwaliteit zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage. De commissie vindt het rapport een goed voorbeeld voor andere windparken. Dat is een mooi compliment en een prima basis voor de besluitvorming over het windpark.”

Namens initiatiefnemer Eneco kijkt ontwikkelaar Hylke Jelsma vooruit: samen met de omgeving zal komende maanden verder gewerkt worden aan de plannen voor de bouw van het windpark.

“Als het park er is, dragen we een steentje bij aan de energietransitie en maken we de overgang naar een maatschappij die steunt op hernieuwbare, schone energie.”

Inzagetermijn

Het gewijzigde bestemmingsplan en het raadsbesluit worden komende 6 weken ter inzage gelegd. Gedurende deze inzagetermijn kunnen belanghebbenden een beroep indienen bij de Raad van State. Omdat er sprake is van een zogenaamde ‘gecoördineerde procedure’ kan er ook beroep worden aangetekend op de omgevingsvergunning. Deze wordt na vaststelling van het bestemmingsplan
afgegeven door de gemeente. Een onherroepelijke omgevingsvergunning is een voorwaarde voor de bouw van een windpark.

Als er een beroep wordt ingediend, volgt een definitief oordeel van de Raad van State of de (onderzoeks)procedures correct zijn gevolgd en of het gemeentebestuur in redelijkheid tot de wijziging van het bestemmingsplan kon besluiten. Bij een positief oordeel van de Raad van State is
het gewijzigde bestemmingsplan, en de hieraan gekoppelde omgevingsvergunning, onherroepelijk. Bron: Falck Renewables

Tags: , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.