Gemeente Houten moet op korte termijn nieuw besluit nemen over Windpark Goyerbrug

| 25 mei 2022

Visualisatie Windpark Goyerburg

Windpark Goyerbrug B.V. is door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vandaag in het gelijk gesteld in het beroep tegen het niet tijdig nemen van een besluit door het college van burgermeesters en wethouder (B&W) op de aanvraag om verlening van een omgevingsvergunning van 12 januari 2019.

Windpark Goyerbrug B.V. wil vier windturbines ontwikkelen in een lijnopstelling ten zuiden van het Amsterdam-Rijnkanaal, ter hoogte van de Goyerbrug in Houten. Het college van B&W van Houten verleende op 15 oktober 2019 hier een omgevingsvergunning voor. Eind juli 2021 vernietigde echter de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State deze vergunning, omdat het gemeentebestuur de landelijke windturbinenormen uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling heeft toegepast. Die normen mogen echter als gevolg van een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 30 juni 2021 niet meer worden gebruikt totdat de regering daarvoor een milieubeoordeling heeft gemaakt. Een gemeente kan echter kiezen eigen normen vast te stellen voor bijvoorbeeld geluid en slagschaduw.

Beroep

Het college moest daarom opnieuw een besluit nemen op de aanvraag om verlening van een omgevingsvergunning. Volgens Windpark Goyerbrug had de gemeente zes maanden de tijd om opnieuw over de vergunning te beslissen, maar is deze termijn al in januari 2022 verstreken. Windpark Goyerburg heeft daarom op 3 maart 2022 beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak ingediend. Het wilde dat de Afdeling bestuursrechtspraak de gemeente dwingt om op korte termijn alsnog een beslissing te nemen over de vergunning.

Besluit

De Afdeling heeft het beroep van Windpark Goyerbrug BV gegrond verklaart en draagt het college op om binnen 20 weken na de uitspraak een nieuw besluit te nemen en dit op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend te maken. Voor elke dag waarmee het termijn overschreden wordt moet het college bovendien een dwangsom van € 100,00 betalen, met een maximum van € 15.000,00.

Tags: , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.