Participatieplan en NRD van Windpark De Lutte ter inzage

| 25 mei 2023

Gedeputeerde Staten van Overijssel heeft het participatieplan en Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) van Windpark De Lutte in Overijssel gepubliceerd. Deze liggen tussen 6 juni en 17 juli ter inzage.

Bron: Windpark De Lutte

Het project Windpark De Lutte is een plan van Prowind voor vier windturbines met 7,2 MW vermogen en 250 meter tiphoogte langs de A1 in het buurtschap De Poppe in de gemeente Losser, provincie Overijssel.

Op 27 september 2022 hebben Gedeputeerde Staten van Overijssel besloten om medewerking te verlenen aan het project. Op 8 december 2022 was er een startbijeenkomst hiervoor in het gebied. Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben op 23 mei 2023 een besluit genomen over de volgende stap van de procedure.

Participatieplan

Prowind heeft, in afstemming met de provincie Overijssel en de gemeente Losser, een participatieplan opgesteld. Hierin staat beschreven op welke momenten de omgeving wordt geïnformeerd over dit project en op welke manieren deze wordt betrokken bij dit project of formeel kan reageren.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Om het windpark straks te kunnen realiseren moet er een Milieueffectrapport (MER) opgesteld worden. De eerste stap in de procedure die daarbij hoort is een kennisgeving door het bevoegde gezag. Hiervoor is de NRD opgesteld.  Omwonenden konden hier op reageren. Hierop zijn een zestal reacties binnengekomen. Deze zijn meegenomen bij de afronding van de NRD.

Vervolgprocedure

Het Participatieplan en de NRD liggen gedurende zes weken ter inzage in de periode van 6 juni t/m 17 juli 2023. Daarnaast is de conceptversie hier te vinden. Iedereen kan in deze periode tegen deze stukken een zienswijze indienen. Ook worden onze wettelijke adviespartners en de commissie m.e.r. om advies gevraagd. Alle zienswijzen en adviezen die binnenkomen worden samengevat en beantwoord in een Nota van Antwoord. Deze Nota van Antwoord wordt vervolgens weer aan het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel voorgelegd ter besluitvorming. Na die besluitvorming wordt de Nota van Antwoord toegestuurd aan de zienswijzenindieners en de partijen die advies hebben ingediend. De binnengekomen zienswijzen en adviezen worden ook betrokken bij het opstellen van het MER.

In de periode van 6 juni tot en met 17 juli 2023 zijn het participatieplan en de NRD digitaal beschikbaar  en als inkijkexemplaar op het gemeentehuis van Losser en het provinciehuis van Overijssel.

Tags: , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.