Rijksinpassingsplan Net op zee Hollandse Kust (west Beta) en uitvoeringsbesluiten blijven in stand

| 25 september 2022

Eind 2021 zijn er verschillende besluiten genomen met betrekking tot het project “Net op zee Hollandse Kust (west Beta)”. Tegen deze besluiten heeft Stichting IJmondig beroep ingesteld. In een uitspraak op 21 september van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State zijn deze besluiten ongegrond verklaard.

Bij besluit van 19 november 2021 hebben de ministers voor Klimaat en Energie, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en van Infrastructuur en Waterstaat het rijksinpassingsplan “Net op zee Hollandse Kust (west Beta)” vastgesteld.

Rijksinpassingsplan Net op zee Hollandse Kust (west Beta)

Het rijksinpassingsplan voorziet in de aanleg van ondergrondse hoogspanningskabels van het windenergiegebied Hollandse Kust West op zee naar het bestaande transformatorstation Zeestraat op het perceel Tussenwijkweg 2 in Wijk aan Zee. Het transformatorstation moet hiervoor worden uitgebreid. Het platform in het windpark wordt met twee 220 kilovolt (kV)-wisselstroomkabels aangesloten op het landelijke hoogspanningsnet. Het transformatorstation Zeestraat transformeert de 220 kV-wisselstroom naar 380 kV-wisselstroom voor het landelijke hoogspanningsnet. Met deze aansluiting is het mogelijk om 700 MW van het 1,4 GW windenergiegebied Hollandse Kust (west) aan te sluiten op het landelijke hoogspanningsnet. Het rijksinpassingsplan heeft betrekking op het deel van het project dat in het gemeentelijk ingedeeld gebied is gelegen. Dit betreft het kabeltracé tot circa 1 kilometer uit de kust, het kabeltracé op land en de uitbreiding van het transformatorstation Zeestraat.

Ter uitvoering van het rijksinpassingsplan zijn aan de initiatiefnemer, TenneT, een Wnb-vergunning, een Wnb-ontheffing, een watervergunning en een omgevingsvergunning verleend en maatwerkvoorschriften opgelegd. Deze besluiten zijn gecoördineerd voorbereid en dienen ter uitvoering van het project.

Beroep

Stichting IJmondig heeft beroep ingesteld tegen zowel het inpassingsplan als alle uitvoeringsbesluiten. Zo zou het rijksinpassingsplan niet voldoen aan de doelstelling “borgen gezonde veilige leefomgeving van mens en dier en milieu en nationaal belang verduurzaming”. Er zouden voldoende alternatieven zijn, zoals een eiland op zee. Verder voert de stichting aan dat de locatie voor het transformatorstation niet goed is. Ook zouden de geluidniveaus als gevolg van uitbreiding van het transformatorstation volgens haar niet passend zijn bij een gezonde leefomgeving. Daarnaast heeft de stichting, oander andere, betoog gehouden met betrekking tot natuur en stikstof, gezondheid en MER.

Op 21 september heeft de Afdeling bestuursrechtspraak in een uitspraak de beroepen ongegrond verklaard. Dit betekent dat het inpassingsplan en de uitvoeringsbesluiten in stand blijven. Lees de volledige uitspraak op de website van RvS.

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.