SER Energieakkoord betekent een doorbraak van wind op zee

| 25 september 2013

Met het SER Energieakkoord komt er voor meerdere jaren duidelijkheid over de doorgroei naar meer duurzame energie en komt de uitgestelde uitrol van wind op zee eindelijk op gang.  “Een doorbraak voor wind op zee”, constateert NWEA. NWEA stemde dan ook verheugd in met de keuzes voor windenergie in het onderhandelingsresultaat dat onder coördinatie van de SER tot stand is gekomen. Windenergie op land en op zee zijn onontbeerlijk om de doorgroei naar duurzame energie van 14% in 2020 en 16% in 2023 mogelijk te maken.

In het Energieakkoord is een duidelijke keuze gemaakt om, naast wind op land, volop in te zetten op wind op zee. Met het Energieakkoord ontstaat meerjarige zekerheid; stabiliteit en consistentie van beleid zorgen ervoor dat noodzakelijk investeringen gedaan zullen worden. Het onderhandelingsresultaat is door de Duurzame Energie Koepel mede namens NWEA ondertekend. Wel wijst het NWEA-bestuur op een aantal passages in het akkoord die extra aandacht nodig hebben.

Zo moeten de uitgangspunten van het akkoord nog worden omgezet in beleid, in regelingen en wetgeving. Daartoe zal komende tijd fors werk verzet moeten worden. Bij offshore wind wordt uitgegaan van een forse kostenreductie, zoals de sector in de Green Deal Wind op Zee heeft uitgesproken. Bij de uitwerking van het akkoord zal goed rekening gehouden moeten worden met de uitgangspunten voor kostprijsreductie zoals die bij de Green Deal golden. Terecht benadrukt het Energieakkoord het belang van het vergroten van draagvlak voor windenergie, maar ook op dit punt behoeft het akkoord nadere uitwerking.

NWEA werkt daartoe aan een stappenplan ‘draagvlak en participatie’ dat afgestemd zal worden met onder andere de provincies en milieufederaties. Wind op land groeit naar 6.000 MW in 2020 zoals ook in het Bestuursakkoord tussen Rijk en provincies vastgelegd; in 2016 is een evaluatiemoment voorzien voor onder meer kansen na 2020. NWEA wil graag mét de provincies het bestuursakkoord tot een succes proberen te maken.

Bron: NWEA

Category: Bedrijven, Beleggen, Electriciteit, Groene energie, Onderhoud, Onshore windparken, Overheid, Rotorblad, Windenergie, Windkaart, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.