Vattenfall dient aanvraag omgevingsvergunning in voor Windpark Echteld Lienden

| 25 april 2024

Energiebedrijf Vattenfall heeft eind maart de aanvraag voor de omgevingsvergunning en het concept projectbesluit voor Windpark Echteld Lienden ingediend bij de provincie Gelderland.

Locatie geplande windturbines.

Het projectbesluit (vroeger provinciaal inpassingsplan) is het document dat het windpark ruimtelijk mogelijk maakt. Dit is de volgende stap in de ontwikkeling van het windpark, nadat het voorkeursalternatief van het windpark eerder dit jaar door de provincie is vastgesteld.

De provincie heeft in dit voorkeursalternatief gekozen voor een opstelling met 7 windturbines met een tiphoogte van maximaal ongeveer 270 meter. De windturbines komen aan weerszijden van de A15 te staan. Zij zullen de huidige vier windturbines van Vattenfall gaan vervangen (repowering).

Omgevingsvergunning

Het gaat om meerdere omgevingsvergunning activiteiten. Onderdeel van deze aanvraag zijn de toestemmingen voor onder andere het milieuaspect, het bouwen van windturbines en overige zaken, zoals de (tijdelijke) wegen en fundaties. Daarnaast heeft Vattenfall ook een omgevingsvergunning flora en fauna activiteit aangevraagd. Daarbij worden de mogelijke gevolgen voor dieren en planten die in de omgeving leven, getoetst.

Onderdeel van de vergunningsaanvraag is het definitieve milieueffectrapport (MER). In dit rapport staan alle effecten beschreven van het windpark op de omgeving, zoals geluidseffecten, effecten op natuur en de energieopbrengst. Op basis van deze onderzoeken kunnen ook aanvullende voorwaarden worden gesteld aan het windpark, zoals het tijdelijk stilzetten van de windturbines of ze deels minder hard laten draaien.

Ontwerpbesluiten ter inzage

De aangevraagde omgevingsvergunning activiteiten worden onderdeel van het Projectbesluit, dit besluit zal de provincie moeten vaststellen. Voorafgaand aan het definitieve Projectbesluit, worden eerst ontwerpbesluiten vastgesteld. Deze ontwerpbesluiten liggen zes weken ter inzage bij de provincie Gelderland. Het is gedurende deze periode formeel mogelijk op deze besluiten te reageren door een zienswijze in te dienen. We verwachten dat de ontwerpbesluiten (Projectbesluit inclusief de omgevingsvergunning activiteiten) voor aanstaande zomer ter inzage worden gelegd.

Het vervolg

Na het behandelen en beantwoorden van eventuele zienswijzen, stelt de provincie het definitieve Projectbesluit vast inclusief de benodigde (en eventueel naar aanleiding van de zienswijze aangepaste) vergunningen. Daarna volgt mogelijk nog een beroepsprocedure bij de Raad van State en start Vattenfall met de voorbereidingen van de bouw.

Energiepark Echteld Lienden

Het beoogde windpark is onderdeel van het project Energiepark Echteld Lienden. Langs de A15 binnen de gemeenten Buren en Neder-Betuwe onderzoekt Vattenfall samen met de omgeving de mogelijkheid voor een windpark en zonnepark. Bron: Energiepark Echteld Lienden

Tags: , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.