Werkgroepen werken samen aan adviezen over plannen voor windenergie RES-regio Alblasserwaard

| 25 april 2024

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties kwamen deze week weer samen om te werken aan hun adviezen over de plannen voor windenergie in de RES-regio Alblasserwaard. De komende maand worden de adviezen verder uitgewerkt. Daar is nog tot 30 mei 2024 de tijd voor.

In mei 2023 hebben de gemeenteraden van Gorinchem en Molenlanden uitgangspunten vastgesteld voor mogelijke nieuwe locaties voor windenergie in RES-regio Alblasserwaard. Er zullen nog 6 tot 10 windturbines nodig zijn om het windbod in de RES 1.0 te kunnen realiseren.

Er zijn zes voorlopige zoeklocaties aangewezen om verder te onderzoeken (waarvan vijf in Molenlanden). Uiteindelijk zijn er naar verwachting één tot twee locaties nodig om het bod uit de RES te realiseren. De windverkenning moet onderzoeken of er reële en alternatieve locaties zijn voor het zoekgebied Avelingen dat eind 2022aan de kant is gelegd. Mochten die er niet zijn dan is Avelingen de terugvaloptie.

De gemeenten betrekken inwoners en ondernemers van de Alblasserwaard intensief bij de verkenning. De raadpleging bestaat uit een brede online raadpleging en werkgroepen waarin omwonenden en ondernemers rondom de zes locaties het lokale perspectief inbrengen.

De werkgroepen kwamen deze week weer samen. Om deelnemers voldoende tijd te geven om te werken aan het advies is ruimte gemaakt in het proces. Zo is er een extra inloopmoment en kunnen werkgroepleden ondersteuning vragen bij het opstellen van het advies en tijdens het inloopmoment vragen stellen aan het RES-team. Op 22 mei is er gelegenheid voor de werkgroepen om opnieuw bijeen te komen om de opgestelde adviezen met elkaar door te nemen. Vervolgens hebben de werkgroepen tot 30 mei de tijd om hun adviezen in te leveren. Begin juni volgt een moment waar de adviezen worden gepresenteerd aan raadsleden van beide gemeenten.

Online raadpleging

In de online raadpleging konden alle inwoners van 3 tot en met 23 april aangeven welke keuzes en afwegingen zij zouden maken als het gaat om windenergie in de Alblasserwaard. Ruim 2000 inwoners uit de regio Alblasserwaard vulden de enquête in. De eerste resultaten van de online raadpleging zijn tijdens de bijeenkomsten deze week door het onderzoeksbureau aan de deelnemers van de werkgroepen gepresenteerd. Zij kunnen zo de afwegingen en perspectieven van mede-inwoners meenemen in hun adviezen.

Belangrijke waarden

Het beperken van overlast voor omwonenden en aantasting van de uitzichten en het landschap worden het meest genoemd als belangrijke waarden waar de raden rekening mee moeten houden bij hun besluit over uitbreiding van windenergie in de regio. Als het gaat om overlast wordt in de motivaties door deelnemers vaak de zorg voor de gezondheid en geluidsoverlast genoemd. De resultaten worden door het onderzoeksbureau nog verder geanalyseerd. De deelnemers van de werkgroepen ontvangen deze uitgebreide analyse op 10 mei en kunnen hier ook nog op reageren. De resultaten van de online raadpleging kunnen zij gebruiken bij het opstellen van de adviezen.

Vragenlijst grondeigenaren

Grondeigenaren met gronden in de zoekgebieden hebben een brief ontvangen met daarin een link naar een vragenlijst. Door het invullen van deze vragenlijst kunnen grondeigenaren anoniem hun opvattingen delen over windenergie in de regio (zorgen en kansen). Zij kunnen aangeven hoe zij aankijken tegen de uitgangspunten van de raden, in het bijzonder als het gaat om lokaal eigendom. Ook kunnen zijn hun visie geven over het eventueel ontwikkelen van een windpark op hun gronden mocht de locatie als definitieve locatie voor windenergie worden vastgesteld door de raden en uiteindelijk worden opgenomen in de provinciale omgevingsverordening. De resultaten van deze vragenlijst worden gebundeld en bijgevoegd bij het raadsvoorstel dat ook gepubliceerd wordt.

Besluitvorming

De uitkomsten van de raadpleging, de adviezen van de werkgroepen en de klankbordgroep en de resultaten van de vragenlijst die is ingevuld door de grondeigenaren helpen de gemeenteraden straks om een afgewogen keuze te maken over definitieve locaties voor windenergie. Ook eventuele resultaten van tussentijds onderzoek wordt met de raden gedeeld. In juli 2024 nemen de gemeenteraden van Molenlanden en Gorinchem een besluit over windenergie in regio Alblasserwaard. De provincie doorloopt hierover in 2025 een besluitvormingsproces. Bron: Gemeente Gorinchem

Tags: , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.