Windpark Staphorst krijgt andere naam

| 25 juli 2019

Visualisatie Windpark Bovenwind

Coöperatie Wij Duurzaam Staphorst voert een naamsverandering door voor haar project Windpark Staphorst. Het windpark dat zal bestaan uit 3 windturbines ten zuidoosten van Staphorst, gaat de naam Windpark Bovenwind aannemen.

Het windpark zal een opgesteld vermogen van 12 MW hebben. Het park moet in 2021 klaar zijn. Voorzitter Roelof Compagner van Wij Duurzaam Staphorst legt de keuze voor de nieuwe naam uit: ‘De drie geplande windmolens zijn gepositioneerd langs en in nabijheid van de Bovenweg. Zo is de naam voor het Windpark niet uit de lucht gevallen. Daarnaast is bovenwind een Nederlands woord dat staat voor luchtbewegingen in de bovenlucht. Luchtbewegingen in de hogere luchtlagen hebben vaak een toenemende windsnelheid en wekken zo meer energie op zodra deze langs onze wieken waait.’

MER advies
Op 16 juli jl. heeft de commissie MER een advies uitgebracht over het Milieu Effect Rapportage (MER) bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor het windpark. De Commissie adviseert op twee onderwerpen nog informatie toe te voegen aan de aanvraag van de omgevingsvergunning om het milieubelang volwaardig mee te kunnen wegen bij de besluitvorming door de gemeenteraad.

Het gaat daarbij ten eerste om een onderzoek om de effecten van grondwaterbemaling te onderzoeken op het verdrogingsgevoelige natuurgebied Boswachterij Staphorst. Daarbij is ook gevraagd de mogelijke maatregelen in beeld te brengen om negatieve effecten te voorkomen.

Het tweede onderwerp betreft het effect op het landschap. Bij verschillende visualisaties van het voorkeursalternatief (VKA) is een ashoogte van 126 meter aangehouden. Deze kan ook 140 meter zijn. De commissie wil ook graag visualisaties van de turbines met een 140-m ashoogte. Deze is inmiddels te vinden op de pagina visualisaties. Door een verschillende rotordiameter blijft de maximale tiphoogte 212  m van de omgevingsvergunning van toepassing.

De commissie heeft in het rapport eveneens een aantal aanbevelingen gedaan. Wij Duurzaam Staphorst geeft aan dat de gemeente Staphorst de twee adviezen gaat over nemen en dat het in overleg met de gemeente tijdig gaat zorgdragen voor verdere aanvulling en uitwerking naar aanleiding van deze adviezen. Bron: Wijduurzaamstaphorst.nl

 

Tags: , ,

Category: Onshore windparken, Windparken

Reacties zijn gesloten.