Inwoners Goeree-Overflakkee positief tegenover toekomstige windparken

| 25 september 2014

Het resultaat van een enquête die in opdracht van de Coöperatie Deltawind is opgesteld blijkt dat de meerderheid van de bevolking van het eiland Goeree-Overflakkee (Zuid-Holland) doordrongen is van het feit dat er iets moet gebeuren aan de energievoorziening. Het staat dan ook positief tegenover de toekomstige windparken in Goeree-Overflakkee.

Research Company heeft een enquête gehouden onder een deel van de eiland bevolking.

De twee hoofdvragen waren: “wat vindt u van windenergie in het algemeen” en “wat vindt u van de nieuwe windparken op het eiland”. Op de stelling “Windenergie is een goede zaak” gaf 69% aan het hier mee eens zijn, 20% is neutraal en 8% is het hiermee oneens. De rest, 3% heeft geen mening.

Vervolgens is gevraagd wat men vindt van de komst van nieuwe windparken op het eiland. 70% van de ondervraagden is positief danwel positief als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. De voorwaarden die men noemde hebben betrekking op het beperken van overlast en rekening houden met natuur en landschap. 5% van de ondervraagden is neutraal, zij zien voor- en nadelen. 20% is negatief over de nieuwe windparken. De rest, 5% heeft geen mening. Hieruit valt op te maken dat de meerderheid van de inwoners niet negatief is over de nieuwe windparken, mits ze niet te dicht in de buurt komen.

 Het onderzoek is een herhaling van het onderzoek dat Deltawind in 2011. Dat was vóór de herziening van de Structuurvisie. Op dat moment was er bij de bevolking minder bekend over de komst van nieuwe windparken. De publieke opinie was in 2011 positiever: toen vond 90% windenergie een goede zaak. Na de stevige discussie die het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden over de uitbreiding van windparken is de verschuiving niet verwonderlijk: windenergie komt dichterbij en de angst en onzekerheid voor de effecten neemt logischerwijs toe.

Iets om bij de uitvoering terdege rekening mee te houden. Dat een redelijk vaste kern van 75% positief dan wel neutraal staat tegenover de komst laat zien dat een meerderheid van de bevolking overtuigd is van de wenselijkheid van duurzame energie uit wind. Windenergie is immers op dit moment de meest kostenefficiënte manier voor het opwekken van schone energie.

goldwind

Bron: Igo

Tags: , , , ,

Category: Bedrijven, Electriciteit, Onshore windparken, Onshore windparken, Overheid, Wereldwijd, Windenergie, Windmolens, Windparken, Windturbines

Reacties zijn gesloten.