Bromgeluiden bij windturbines Windpark N33 lijken vooral bij curtailment voor te komen

| 26 juli 2023

Uit een recent geluidsmeetingsonderzoek bij Windpark N33 is een voorlopige conclusie naar voren gekomen dat de bij omwonenden tot overlast lijdende bromtonen vooral lijken op te treden wanneer curtailment plaatsvindt.

Bron: Windpark N33

Van 8 tot 23 mei 2023 zijn metingen naar afwijkend geluid (bromtonen) van de windturbines, type Siemens Gamesa DD-130 R19 met ashoogte van 135 meter en tiphoogte van circa 200 meter, bij de N33 uitgevoerd. Dit geschiedde door op hetzelfde moment geluidmetingen te doen bij één woning aan de noordrand van Meeden en in de gondel van de dichtst bij deze woning gelegen windturbine. Daarnaast zijn de bewoners van vier woningen in de directe omgeving van de meetlocatie bij de woning gevraagd om tijdens de meetperiode per half uur op een schaal van 1 (laagste intensiteit, normaal achtergrondgeluid) tot 7 (hoogste intensiteit) te registreren hoe zij het windturbinegeluid ervaren.

Uitkomsten

Uit de analyse van de metingen in relatie tot de feedback van omwonenden en het vermogen van de windturbine blijkt dat er verschillende tonen (geluid) te horen en/of te meten zijn.  Uit de metingen blijkt dat er geen overlast wordt ervaren bij nominale windsnelheid en vermogen (wat een windturbine volgens de fabrikant maximaal kan produceren onder optimale omstandigheden). In de gondel van de windturbine zelf treden onder alle weersomstandigheden tonen op, maar veel van deze tonen worden niet gemeten en gehoord bij de woning aan de noordrand van Meeden.

Curtailment

De ervaren overlast lijkt vooral op te treden bij toenemende wind bij lage windsnelheid en wind uit het noordoosten. In de meerderheid van de gevallen van overlast was er ook sprake van curtailment. Curtailment betekent dat het vermogen van het windpark op sommige momenten wordt teruggeschroefd, bijvoorbeeld om balans te houden op het energienet (als het aanbod groter is dan de vraag). De windturbines draaien dan dus wel, maar leveren minder of geen vermogen.

Aanpassingen

Turbineleverancier Siemens Gamesa voert in juli softwareaanpassingen door in de windturbines die ervoor zorgen dat, als zich curtailment voordoet, de snelheid van de windturbines ook verder wordt teruggeschroefd.

Gezamenlijk overleg

De uitkomsten van het onderzoek, de softwareaanpassingen en de mogelijke consequenties die hieraan kunnen worden verbonden, worden besproken in een gezamenlijk overleg. De afspraken uit dit overleg worden daarna bekend gemaakt.

Wethouder Erik Drenth van de gemeente Midden-Groningen: “De uitkomsten lijken een oorzaak aan te wijzen maar we willen zeker weten dat dit zo is, zodat bewoners minder overlast ervaren van het windpark.” Wethouder Henk Jan Schmaal van de gemeente Veendam: “De uitkomsten zijn een volgende stap in het proces van het verminderen van overlast door bromtonen.“

Wethouders Schmaal en Drenth: “Gezien het belang van onze inwoners en de historie willen we zeker weten dat de aanpassing van de software van de windmolens zorgt voor minder last van bromtonen. Daarom nodigen we alle partijen weer uit om te bespreken hoe we dit het beste kunnen blijven meten en volgen.”

Achtergrond

Het initiatief voor een aanvullend onderzoek is voortgekomen uit het gesprek dat Stichting Platform Tegenwind N33 in juli 2022 met Jesse Klaver en de exploitanten in Den Haag heeft gevoerd.
Het aanvullend onderzoek werd uitgevoerd door de partijen die betrokken zijn bij het windpark: de gemeenten Midden-Groningen, Veendam en Oldambt, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, fabrikant Siemens-Gamesa, onderzoeksbureau Arcadis, geluidsspecialist Jan van Muijlwijk en de exploitanten van het windpark, RWE en Eurus Energy.

Windpark N33 bestaat uit 35 windturbines met ieder een vermogen van 4,3 MW. Het windpark wordt gevormd door twee deelparken: Windpark Eekerpolder (RWE) en Windpark Vermeer (Eurus Energy). Hoewel het windpark aan de Nederlandse geluidnormen voldoet en eerdere verbeteringen al tot minder geluid hebben geleid, wilden betrokken partijen nagaan of de ervaren hinder nog verder kan worden beperkt. Bron: Windpark N33

Tags: , , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.