Commissie m.e.r. adviseert provincie Overijssel om omgevingseffectrapport op drie punten aan te vullen

| 26 april 2024

De Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) heeft op verzoek van de provincie Overijssel advies uitgebracht op het omgevingseffectrapport. Volgens de Commissie is nog onduidelijk welke invloed de effecten op beschermde natuur hebben op de plaatsingsmogelijkheden van windturbines in de provincie.

Provincie Overijssel moet in het kader van de doelstelling uit de regionale energiestrategieën 1.0 (RES 1.0) van West-Overijssel en Twente binnen de provincie 2,18 TWh aan windenergie realiseren.

De provincie heeft hiervoor een omgevingseffectrapport (OER) opgesteld. In het OER identificeert en onderzoekt de provincie gebieden die, rekening houdend met natuur en milieu, kansrijk zijn voor het plaatsen van windturbines. Deze gebieden legt de provincie vast in het Provinciaal Programma Energie  (PPE) en in een wijziging van de omgevingsverordening.

De provincie heeft vier voorkeursgebieden aangewezen. Ook buiten deze voorkeursgebieden zijn verschillende locaties voor windenergie in beeld. Afhankelijk van de locatie en het gekozen turbinetype, zoekt de provincie plek voor 60 tot 135 windturbines.

In het OER is per deelgebied het effect van twee typen windturbines van verschillende afmetingen onderzocht. Het gaat om een type windturbine met een tiphoogte 200 meter en een met een tiphoogte 280 meter.

Het OER concludeert dat in de provincie voldoende geschikte gebieden beschikbaar zijn om aan de energiedoelstelling te voldoen. Geconstateerd wordt dat beide alternatieven in meer of mindere mate negatieve effecten hebben op de gezondheid (door geluid, trillingen en slagschaduw), de natuur (effecten op Natura 2000-gebieden, Natuurnetwerk Nederland en weidevogelgebieden) en op landschap en archeologie. Daar staat de duurzame opwekking van elektriciteit tegenover.

Advies Commissie m.e.r.

Provincie Overijssel heeft de Commissie gevraagd te adviseren over de inhoud van het OER. Hoewel het OER veel goede informatie bevat, is nog onduidelijk wat de effecten van windturbines op weidevogelgebieden en Natuurnetwerk Nederland betekenen voor de plaatsingsmogelijkheden. De Commissie adviseert om te verkennen of het mogelijk is om de energie-opgave te halen als deze beschermde natuurgebieden en andere gebieden met grote risico’s voor de natuur worden vermeden. Ook buiten de beschermde gebieden zijn namelijk effecten op bijvoorbeeld vogels te verwachten.

Naast het verduidelijken van de effecten op natuur, vraagt de Commissie om te onderbouwen hoe de provincie de verdeling van de energie-opgave over de provincie heeft bepaald. Ten slotte vraagt ze aan te geven welke hinder omwonenden ondervinden als windturbines op respectievelijk 1.000 of 2.000 meter afstand tot woningen staan.

De Commissie adviseert om het OER op deze drie punten aan te vullen voordat de provincie over het Provinciaal Programma Energie en de wijziging van de Omgevings-verordening besluit. Lees het gehele advies hier. Bron: Commissie m.e.r.

Tags: , , , , , ,

Category: Windenergie

Reacties zijn gesloten.