Noord Holland wil niet mee in windenergieplannen

| 26 september 2011
bron: provincie Noord Holland

Het Rijk wil voor windenergie op land doorgroeien naar 6000 MW in 2020. Noord-Holland heeft in haar coalitieakkoord echter gekozen voor offshore windenergie, biomassa en andere innovatieve vormen van duurzame energie en niet voor een verdere groei van het aantal windturbines op land. Noord-Holland houdt zich aan de afspraak om 430 MW windenergie te realiseren in 2014.

De provincie verzoekt het Rijk daarom het windplan Wieringermeer en de regionale windplannen voor de Kop van Noord-Holland en West-Friesland te gebruiken als basis voor de Structuurvisie Wind op Land. De provincie dient samen met de andere provincies en ook met de Metropoolregio Amsterdam een zienswijze in op de ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte van het Rijk.

Voor Noord-Holland is er echter nog een aantal onderwerpen van belang, waarvoor de provincie een aparte zienswijze indient. Dit zijn onder andere de greenport Agriboard, windenergie en Duurzame Energie Noord-Holland Noord. De provincie meent dat samenwerkingsafspraken tussen het Rijk en provincie geboden zijn voor de ontwikkeling van duurzame energie in Noord-Holland Noord.

Speerpunten zijn offshore energie en biomassavergassing in de regio Alkmaar. Voor de verdere ontwikkeling van Den Helder als haven voor de offshore zijn afspraken tussen rijk en provincie nodig.

Category: Overheid, Windenergie

Reacties zijn gesloten.