Regioplan Windenergie Flevoland goedgekeurd

| 26 mei 2016

Gedeputeerde Staten van Flevoland en de colleges van Burgemeester en Wethouders van Dronten, Zeewolde en Lelystad hebben het Regioplan Windenergie besproken en stellen aan Provinciale Staten en de 3 gemeenteraden voor het plan vast te stellen. Daarmee is een belangrijke stap gezet naar energieneutraliteit in de provincie Flevoland. Het is nu aan Provinciale Staten en de 3 gemeenteraden om met het Regioplan definitief de weg vrij te maken voor de ontwikkeling van nieuwe windenergieparken in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland.

Met het Regioplan Windenergie ontstaat een duidelijk kader, waarbinnen initiatiefnemers een voorstel kunnen doen voor de ontwikkeling van een windenergiepark. Het Regioplan gaat uit van 4 deelgebieden in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland, waarbij geldt dat per deelgebied 1 initiatiefnemer aan de slag kan. In deelgebied Zuid (Zeewolde) is inmiddels een start gemaakt. Het Regioplan stelt verder kaders voor financiële participatie door bewoners, voor sanering van bestaande windmolens en voor de inrichting van de windparken.

Het Regioplan is tot stand gekomen in nauw overleg tussen de gemeentes Dronten, Zeewolde en Lelystad en de provincie Flevoland. Na de vaststelling van het Ontwerp Regioplan in de eerste helft van 2015 heeft het Ontwerp Regioplan ter inzage gelegen. Alle zienswijzen, reacties, wensen en bedenkingen zijn meegewogen bij de totstandkoming van het uiteindelijke definitieve plan, dat nu in Gedeputeerde Staten en de 3 gemeenten is besproken. Er is bij de totstandkoming intensief contact geweest met de besturen van de windverenigingen. Deze samenwerking tussen de overheden en de contacten met de windverenigingen is één van de belangrijkste pijlers onder het Regioplan. Het illustreert het brede maatschappelijke draagvlak voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van windenergie in de provincie.

Een belangrijke bepaling in het Regioplan is de koppeling tussen de bouw van nieuwe turbines en de sanering van bestaande windmolens. Veel van de bestaande molens staan solitair in het landschap, de provincie en betrokken gemeentes willen de inzet op meer energie koppelen aan een verbetering van het landschap. Daarvoor is het noodzakelijk om bestaande molens te saneren. Door deze sanering staat er in de toekomst nog maar de helft van het aantal huidige molens. Maar de opbrengst wordt vergroot doordat nieuwe turbines meer stroom opwekken.

Bewoners uit het buitengebied kunnen vanaf de start van een windenergiepark risicodragend financieel participeren. Bewoners uit de kernen kunnen vanaf de exploitatiefase meedoen en dragen dan minder financieel risico. Deze voorwaarden maken het mogelijk om de inkomsten uit windenergie evenredig te verdelen over de inwoners van de provincie.

Het Regioplan gaat gepaard met een kaart waarop de mogelijke zones voor windturbines staan ingetekend. Door de zones langs vaarten, tochten en wegen te plaatsen, versterken ze de lijnen van het open landschap. In de projectfase is er bij de uitwerking van de plannen maatwerk mogelijk, binnen de kaders van het Regioplan.

In 2020 moet Flevoland voldoen aan de afspraak met het Ministerie van Economische Zaken; namelijk in totaal 1390,5 MW opwekken door middel van windenergie. Daarmee vervult Flevoland bijna 25% van de landelijke opgave. Nationaal moet er in 2020 6000 MW energie uit wind worden gegenereerd.

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.