Waterschap Rijn & IJssel gaat 2 juni in gesprek met omwonenden over windenergie

| 26 mei 2016

Waterschap Rijn en IJssel licht aan de direct omwonenden haar ideeën toe over windmolens op het terrein van de rioolwaterzuivering in Etten op 2 juni  a.s. Het waterschap wil 100% energieneutraal worden en zet in op duurzame energieopwekking en –gebruik in de regio. Zij heeft daarom de mogelijkheden van diverse vormen van duurzame energie op en om haar eigendommen  onderzocht. Windenergie blijkt de meest efficiënte en (kosten)effectieve vorm van energieopwekking te zijn. De bewonersavond start om 20.00 uur in zaal Köster, Dorpsstraat 26 te Etten. De zaal is open vanaf 19.30 uur.

Of en hoeveel windmolens er komen, en waar deze komen te staan, is nog niet bepaald. Het waterschap gaat hiervoor eerst in gesprek met de bewoners. Mede aan de hand van deze gesprekken bepaalt het waterschap of en hoe zij met dit traject doorgaat en eventuele formele procedures start.

Het waterschap merkt in het waterbeheer dagelijks de gevolgen van de veranderingen in het klimaat. Juist daarom is zij zeer bewust van het eigen energieverbruik. Het waterschap verbruikt jaarlijks ongeveer 32 miljoen kWh aan elektriciteit (net zoveel als het gebruik van 9.000 huishoudens) en circa 80.000 Giga Joules aan brandstoffen zoals aardgas en diesel. Het waterschap wekt inmiddels ruim 20% van deze energie duurzaam op door de vergisting van zuiveringsslib (biogas). Om de duurzame doelstellingen te halen, moeten alle energiemogelijkheden benut worden, zoals zonne-energie, windenergie, biogas en energie uit stromend water (waterkracht). Windenergie blijkt de meest effectieve en efficiënte bijdrage te leveren aan deze doelen. Eén windmolen levert ongeveer 6 miljoen kWh per jaar (net zoveel als het verbruik van 1700 huishoudens). Naast de energie die het waterschap nu al opwekt uit biogas, kan zij met 4 tot 5 windmolens 100% energieneutraal worden.

Het waterschap oriënteert zich op de mogelijkheden van windenergie op eigen grondgebied. In de eerste verkenning is gekeken naar de ruimtelijke inpassing en wettelijke eisen, zoals de afstand tot woningen, natuur en hoogspanningsleidingen. Het blijkt dat onder andere de locatie op en rond de waterzuivering in Etten geschikt zou kunnen zijn voor windenergie. Er zijn geen uitgewerkte plannen, wel ideeën. Op gronden van het waterschap in Etten zouden maximaal twee molens kunnen staan en twee op naastgelegen gronden.

Het waterschap wil de mogelijkheden van windenergie verkennen samen met de direct omwonenden, de gemeente Oude IJsselstreek, de gemeente Doetinchem en andere belanghebbenden. De mogelijkheden van samenwerking en participatie worden dan ook met de omwonenden verkend.

Het waterschap heeft energiebesparing, opwekking van duurzame energie en het hergebruik van grondstoffen hoog op de agenda staan (o.a. in Watervisie 2030, Bestuursakkoord 2015-2019, Waterbeheerplan 2016-2021 en Duurzaamheidsstrategie 2016). Naast deze eigen doelen, heeft zij zich ook verbonden aan landelijke en regionale energiedoelen, zoals in het Klimaatakkoord van waterschappen en het Rijk en in het Gelders Energieakkoord met 100 Gelderse gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Tags: , , , , , , , , , , ,

Category: Wereldwijd

Reacties zijn gesloten.