Amsterdam Wind dient zienswijze in tegen Ontwerpbesluit van Provinciale Staten en verkent alternatieve route

| 27 februari 2024

Amsterdam Wind dient een zienswijze in tegen het Ontwerpbesluit van Provinciale Staten (PS). De zienswijze weegt PS mee om te komen tot een definitief besluit over de vergunningverlening voor de drie windturbines in het gebied van de Noorder IJplas later in dit jaar. Tegelijkertijd heeft Amsterdam Wind een alternatieve route opgestart door een vergunning aan te vragen voor één van de drie windturbines bij de gemeente Amsterdam.

Bron: Amsterdam Wind

Coöperaties Amsterdam Wind en NDSM Energie hebben op 31 maart 2023 de aanvraag van de vergunning voor de drie windturbines met een ruimtelijke onderbouwing bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) ingediend, samen met de Milieueffectrapportage (MER) en overige relevante documenten. De plek voor dit windpark is sinds 2012 uitgekozen als zoekgebied en is onderdeel van de RES 1.0. Sinds 2020 werken de gemeente Amsterdam en de initiatiefnemers concreet aan de planvorming. De initiatiefnemers zijn een groep van burger coöperaties en lokale bedrijven.

Omdat voor de komst van de windturbines een wijziging in het bestemmingsplan nodig was, werd aan Provinciale Staten gevraagd om een verklaring van geen bedenkingen af te geven. Op maandag 13 november 2023 stemden de Provinciale Staten tegen een Verklaring van geen Bedenkingen voor windpark Noorder IJ-plas.

De coöperaties zijn zeer ontstemt over het besluit omdat het windpark niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de coöperaties al jaren werken aan een stevig onderbouwd plan. De zienswijze zal hier uitvoerig op ingaan.

Frits Verhoef: “Het is nog geen gelopen race, wij zullen er als lokaal initiatief alles aan doen om een eerlijk besluit van PS te vragen. De coöperaties vinden het onverantwoord om niet verder te gaan met een goed doordacht en onderzocht project dat al zo lang gewenst is door de gemeente, gewenst in de RES en die is goedgekeurd door de provincie, en waar al zoveel geld en energie van burgers en bedrijven in is gaan zitten. Wij hebben een stevig onderbouwd plan gemaakt dat rekening houdt met de omwonenden en met de natuur. Daarom dienen we een zienswijze in tegen dit Ontwerp Weigeringsbesluit. Het klimaat, de energietransitie en burgerinitiatieven mogen niet de dupe van worden van zwalkend bestuur. ”

De zienswijze zullen de coöperaties binnen de periode van 21 februari tot 3 april indienen en publiceren op onze website.

Alternatieve route naar windenergie opgestart

De gemeente Amsterdam staat al jaren open voor meer windenergie binnen de gemeentegrenzen. Om ook deze route open te houden, heeft Amsterdam Wind een vergunning aangevraagd voor één van de drie windturbines bij de gemeente Amsterdam. De gemeente Amsterdam is bevoegd gezag voor windparken onder de 5 MW en kan dus besluiten nemen over de vergunning van maximaal één windturbine. De meest zuidelijke windturbine heeft de voorkeur. Of Amsterdam Wind ook daadwerkelijk gebruik maken van deze route, hangt af van het definitieve besluit van Provinciale Staten. Vooralsnog zetten de coöperaties vol in op de ontwikkeling van alle drie de windturbines. Bron: Amsterdam Wind

Tags: , , , , ,

Category: Onshore windparken, Windenergie

Reacties zijn gesloten.